link naar deze pagina

Raadsvergadering - 22 maart 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:24
Voorzitter: de heer A.H.M. Verhoeven MPM

0
Voorbeschouwing in tv-programma van lokale omroep 3ML: 'Op de Raadsagenda'
Plak de volgende hyperlink in uw browser of type dat adres in uw browser over om het tv-programma van ongeveer een kwartier te kunnen bekijken:

http://www.3ml.nl/gemist.php?id=4983

Aan het woord komen: de afscheid nemende wethouder P. Vogels, fractievoorzitter H. Sleven over de coalitievorming en de beide kandidaat-wethouders S. Backus + R. Verheul over hun nominatie.
1
Opening
Bekijk (bij elk agendapunt) het videofragment door op het symbooltje links van de omschrijving van het agendapunt te klikken. De vergadering wordt om 19.30 uur geopend.
2
Vaststellen agenda
De gemeenteraad wijst met 6 stemmen voor (CDA, VVD) en 19 stemmen tegen (Samen Verder, Ronduit Open, D66, Progressief Leudal) het voorstel van de CDA-fractie af om als agendapunt 4 op te nemen ‘Instemmen met voorlopige Leidraad regionale mestverwerking Samenwerking Midden-Limburg’.

De gemeenteraad besluit de raadsagenda vast te stellen conform de door het presidium in zijn vergadering van 15 maart 2016 vastgestelde voorlopige raadsagenda.
2.v
Overige bijlagen bij agendapunt 2
Op 20mrt16 zijn aan de agendapunten 9 (GemReg Omnibuzz) + 10 (Agenda Midden-Limburg) elk twee amendementen toegevoegd.
3
Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen 2 en 16 februari 2016
De gemeenteraad besluit de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 2 februari 2016 en 16 februari 2016 vast te stellen conform de voorgelegde concepten, v.w.b. de besluitenlijst van 16 februari 2016 betreft dat de versie inclusief het schriftelijke wijzigingsvoorstel van D66 d.d. 12 maart 2016.
3.a
Besluitenlijst 2 februari 2016
3.b
Besluitenlijst 16 februari 2016
4
VERVALLEN: Instemmen met voorlopige ‘Leidraad regionale mestverwerking’ Samenwerking Midden-Limburg
Het presidium heeft in zijn vergadering van 15 maart 2016, met de grootst mogelijke meerderheid (zie het bijgevoegde uittreksel uit de conceptbesluitenlijst van die presidiumvergadering), besloten om dit agendapunt 4 niet op te nemen in de voorlopige raadsagenda van 22 maart 2016.
Aan de commissie fysiek zal, in haar vergadering van 12 april 2016, worden gevraagd of dat raadsvoorstel kan worden geagendeerd in de raadsvergadering van 26 april 2016.
5
Vaststellen bestemmingsplan 'Aanpassing bouwvlak Heide 1a te Roggel’
De gemeenteraad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het raadsvoorstel.

6
Vaststellen bestemmingsplan 'Scheyvenhofweg 10, Heythuysen’
De gemeenteraad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het raadsvoorstel.

7
Vaststellen beleidsuitgangspunten windenergie
De heer J. van der Stappen verblijft, vanwege een door hem voorafgaande aan de raadsvergadering aangereikte integriteitmelding, tijdens de beraadslaging en stemming over dit agendapunt, buiten de raadzaal.

De gemeenteraad besluit zonder stemming conform het raadsvoorstel.
8
Vaststellen 2e wijziging Algemene plaatselijke verordening
De gemeenteraad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het raadsvoorstel.
9
Instemmen met toetreding tot gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
(wethouder P. Verlinden is in dezen waarnemend portefeuillehouder voor voormalig wethouder P. Vogels)

Het amendement 9.1 van de fractie Ronduit Open is door de indiener voorafgaande aan de raadsvergadering ingetrokken.

De fractie Progressief Leudal besluit, op voorspraak van de raadsvoorzitter, om haar amendement 9.2 om te vormen in een motie 9.1.

De gemeenteraad besluit zonder stemming conform het raadsvoorstel.

De motie 9.1 van de fractie Progressief Leudal wordt met unanieme stemmen aangenomen.
10
Instemmen met Agenda voor Midden-Limburg + met instandhouding financiële bijdrage voor Samenwerking Midden-Limburg
(burgemeester A. Verhoeven is in dezen waarnemend portefeuillehouder voor voormalig wethouder P. Vogels)

Het amendement 10.1 van de fracties Ronduit Open, D66 en Progressief Leudal wordt met 20 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, D66, VVD, Progressief Leudal) en 5 stemmen tegen (CDA) aangenomen.

Het amendement 10.2 van de fractie Progressief Leudal wordt met 8 stemmen voor (Ronduit Open, Progressief Leudal) 17stemmen tegen (Samen Verder, CDA, D66, VVD) verworpen.

De gemeenteraad besluit met 24 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, CDA, D66, VVD) en 1 stem tegen (Progressief Leudal) conform het raadsvoorstel.
11
Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling Grenspark Maas-Swalm-Nette
De gemeenteraad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het raadsvoorstel.
De heer T. Brouwer wordt, vanwege een door hem voorafgaande aan de raadsvergadering aangereikte integriteitmelding, geacht niet te hebben deelgenomen aan de 'besluitvorming zonder stemming'.
12
Bespreken advies raadswerkgroep regionale organisaties sociaal domein versterking positie gemeenteraad tegenover zware regionale organisaties
De gemeenteraad besluit zonder stemming conform het raadsvoorstel.
13
Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag inzake uitkomsten onderzoek bezettingsgraden accommodaties
De motie 13.1 van de fracties Samen Verder, Ronduit Open, CDA en D66 wordt met 24 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, CDA, D66, Progressief Leudal) en 1 stem tegen (VVD) aangenomen.
14
Bespreken afhandelingsvoorstellen ingekomen stukken
De gemeenteraad besluit op voorstel van raadslid:
 A. Kierkels om het stuk met nummer 11 te bespreken in de commissie sociaal (11 april 2016);
 H. Hermans om de stukken met nummer 23 + 24 te bespreken in de commissie bestuur en middelen (13 april 2016).

De gemeenteraad besluit voor het overige conform de afhandelingsvoorstellen van de griffier.
15
Mededelingen
Burgemeester Verhoeven meldt:
a. dat op 5 april 2016 in de raadzaal een openbare raadsinformatiebijeenkomst wordt gehouden over de toekomstige beleidskaders accommodaties en subsidies;
b. dat op 6 april 2016 landelijk in de stemlokalen een referendum wordt gehouden over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Oekraïne;
c. dat op 18 april 2016 een informatieavond wordt gehouden over de ‘11e Reanimatie Estafette Limburg’ in de scholengemeenschap Sint Ursula aan de Tienderweg in Heythuysen.
16
Afleggen verklaringen door de fracties in verband met de gevoerde coalitieonderhandelingen
De agendapunten 16 t/m 19 komen aansluitend aan agendapunt 2 aan de orde, daarna wordt de vergadering voortgezet met agendapunt 3.

De zes raadsfracties hebben elk een verklaring afgelegd.
In de raadsvergadering van 26 april 2016 zal een agendapunt worden geagendeerd om te spreken over het coalitieakkoord ‘Op vertrouwen een toekomst bouwen’ van de fracties en besturen van Samen Verder + Ronduit Open.
17
Ontslag respectievelijk benoeming en beëdiging van enkele wethouders
De agendapunten 16 t/m 19 komen aansluitend aan agendapunt 2 aan de orde, daarna wordt de vergadering voortgezet met agendapunt 3.

De gemeenteraad neemt kennis van de brief van CDA-wethouder P. Vogels d.d. 22 maart 2016 waarin hij om hem moverende redenen vrijwillig ontslag neemt als wethouder.
Wethouder P. Vogels spreekt een slotwoord van dank uit richting raad, college en ambtenaren.
De voorzitter dankt de wethouder voor de zes jaren dienst als wethouder van Leudal en overhandigt hem als geschenk een symbolisch kunstwerk.

De gemeenteraad besluit op voorstel van de coalitiefracties Samen Verder + Ronduit Open om de tijdsbestedingsnorm van alle vier wethouders tezamen - opnieuw - te bepalen op 3,6 fte.

De gemeenteraad besluit op voorspraak van de coalitiefracties Samen Verder + Ronduit Open om raadslid de heer S. Backus uit Heythuysen en de heer R. Verheul uit Heibloem, beiden van de politieke groepering Ronduit Open, te nomineren voor benoeming als wethouder en wel met een individuele tijdsbestedingsnorm van 1,0 fte respectievelijk 0,6 fte.

De ad hoc commissie ‘Onderzoek vereisten nominatie wethouders’ stelt, na haar onderzoek, vast dat beide genomineerden aan alle wettelijke vereisten voldoen en stelt aan de raadsvoorzitter en de gemeenteraad voor om tot schriftelijke stemming over de nominaties over te gaan.

Op de heer S. Backus stemmen 19 raadsleden, 5 raadsleden stemmen blanco en 1 raadslid stemde ongeldig.
Op de heer R. Verheul stemmen 17 raadsleden, 5 raadsleden stemmen blanco, 2 raadsleden stemmen op het niet genomineerde raadslid M. Graef en 1 raadslid stemt ongeldig.

De heren S. Backus en R. Verheul hebben hun benoeming direct aanvaard.

De raadsvoorzitter heeft hen daarop beëdigd; beiden leggen de verklaring en belofte af.

18
Beslissen omtrent toelating raadsleden op eventueel door benoeming van wethouders uit de raad vacant geworden raadszetels en beëdigen van die raadsleden
De agendapunten 16 t/m 19 komen aansluitend aan agendapunt 2 aan de orde, daarna wordt de vergadering voortgezet met agendapunt 3.

De ad hoc commissie ‘Onderzoek geloofsbrief nieuw benoemd raadslid’ stelt, na haar onderzoek, vast dat de door de voorzitter van het centraal stembureau tot raadslid benoemt heer T.F.J.P. Brouwer uit Heythuysen (van de politieke groepering Ronduit Open), de benoemingsprocedure en de daarop betrekking hebbende stukken aan de wettelijke vereisten voldoen en adviseert de gemeente om de heer Brouwer toe te laten als raadslid.

De gemeenteraad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het advies van de ad hoc commissie en het raadsvoorstel, om de heer Brouwer toe te laten als raadslid.

De raadsvoorzitter heeft hem daarop beëdigd; de heer Brouwer legt de verklaring en belofte af.
19
Afleggen gezamenlijke verklaring door raadslid Thieu Wagemans en wethouder Arno Walraven
De agendapunten 16 t/m 19 komen aansluitend aan agendapunt 2 aan de orde, daarna wordt de vergadering voortgezet met agendapunt 3.

Raadslid de heer M. Wagemans legt, mede namens wethouder de heer A. Walraven een verklaring af.
20
Sluiting
De vergadering duurt tot 22.26 uur.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.