link naar deze pagina

Raadsvergadering - 17 april 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:01
Voorzitter: de heer A.H.M. Verhoeven MPM

1
Opening
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend.
Alle raadsleden, alsmede de burgemeester en de griffier, zijn aanwezig.
Alle wethouders zijn aanwezig.
Op de publieke tribune zijn 26 personen aanwezig, inclusief 3 mt-leden en 1 griffie-lid.
2
Vaststellen agenda
Het voorstel van de fractie CDA om agendapunt 4 ‘Vaststellen bestemmingsplan Landgoed Leudal 2018’ niet in de raadsagenda op te nemen wordt met 5 stemmen voor (CDA) en 20 stemmen tegen (Samen Verder, Ronduit Open, D66, Progressief Akkoord Leudal, VVD) verworpen.

De gemeenteraad besluit de raadsagenda vast te stellen conform de door het presidium in zijn vergadering van 10 april 2018 vastgestelde voorlopige raadsagenda.
3
Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen 27 en 29 maart 2018
De gemeenteraad besluit de besluitenlijsten vast te stellen conform de aangeboden concepten.
4
Vaststellen bestemmingsplan 'Landgoed Leudal 2018'
De heer R. Martens (D66) is vanwege z’n voorafgaande aan de raadsvergadering overgelegde integriteitmelding tijdens de beraadslagingen en besluitvorming over dit agendapunt niet in de raadzaal.

Het amendement 4.1 van de fracties Samen Verder + Ronduit Open + D66 wordt met 15 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, D66) en 9 stemmen tegen (CDA, Progressief Akkoord Leudal, VVD) aangenomen.

De gemeenteraad besluit met 15 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, D66) en 9 stemmen tegen (CDA, Progressief Akkoord Leudal, VVD) conform het - geamendeerde - raadsvoorstel.

De motie 4.1 van de fractie Progressief Akkoord Leudal wordt met 4 stemmen voor (Progressief Akkoord Leudal, VVD) en 20 stemmen tegen (Samen Verder, Ronduit Open, CDA, D66) verworpen.

De - ter vergadering gewijzigde - motie 4.2 van de fractie Progressief Akkoord Leudal wordt als gevolg van de stemming aangehouden tot de eerstvolgende raadsvergadering (mogelijk 29mei18) omdat de stemmen, met 12 stemmen voor (H. Sleven, M. Teluij en H. Wijers van Samen Verder, CDA, Progressief Akkoord Leudal, VVD) en 12 stemmen tegen (M. Graef, P. Houben, P. Verlinden en A. Walraven van Samen Verder, Ronduit Open, D66), staken.
5
Vaststellen 'Financiële verordening Gemeente Leudal 2018' + Vaststellen Rentenotitie 2018 Gemeente Leudal
De gemeenteraad besluit zonder stemming conform het raadsvoorstel.
6
Vaststellen 'Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Leudal 2018'
De gemeenteraad besluit zonder stemming conform het raadsvoorstel.
7
Vaststellen 'Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Leudal 2018'
De gemeenteraad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het raadsvoorstel.
8
Voteren krediet realisering project Elisabethspad, fase 2 + project veilige oversteek Roggelseweg Haelen
De heer M. Janssen (Ronduit Open) heeft voorafgaande aan de raadsvergadering een integriteitmelding overgelegd. Gelet echter op het feit dat er geen raadsberaadslagingen plaatsvindt en de raad niet om stemming vraagt hoeft hij tijdens dit agendapunt niet buiten de raadzaal te verblijven.

De gemeenteraad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het raadsvoorstel.
9
Bespreken stand van zaken onderhandelingen vorming coalitie zittingsperiode 2018-2022
De fracties Samen Verder, CDA en VVD maken van de gelegenheid gebruik om hun mening in dezen te geven.
10
Aanwijzing tijdelijke voorzitters raadscommissies Sociaal, Fysiek + Bestuur en Middelen
De gemeenteraad gaat er mee akkoord dat, gelet op de enkelvoudige nominatie voor het voorzitterschap van elk van de drie raadscommissies, wordt afgezien van een schriftelijke stemming.

De gemeenteraad besluit vervolgens ‘bij acclamatie’:
1. te benoemen tot voorzitter van de raadscommissie Sociaal: mevrouw mr. N.J.A.G. Alofs (fractie CDA);
2. te benoemen tot voorzitter van de raadscommissie Fysiek: mevrouw ing. H. Wijers - Van der Linden (fractie Samen Verder);
3. te benoemen tot voorzitter van de raadscommissie Bestuur en Middelen: mevrouw M.S.M.A. Teluij (fractie Samen Verder).

11
Bespreken afhandelingsvoorstellen ingekomen stukken
De gemeenteraad besluit op voorstel van raadslid:
 R. Thomassen om de stukken met de nummers 3 en 10 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie fysiek (15 mei 2018) + de stukken met de nummers 14 en 16 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie bestuur en middelen (16mei18) + het stuk met het nummer 21 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie sociaal (14 mei 2018);
 J. Custers om in de vergadering van de commissie sociaal van 14 mei 2018, bij het voor bespreken van het door het college bij zijn schriftelijke mededeling van vanmiddag aangekondigde raadsvoorstel over de locatiekeuze gezamenlijke onderwijshuisvesting scholen Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter, ook het bij de raadsvergadering van 29 mei 2018 al opgenomen ingekomen stuk met de letter A te betrekken, naast het door de heer Thomassen genoemde stuk met het cijfer 21;
 H. van Helden om het stuk met het nummer 30 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie bestuur en middelen (16 mei 2018).

De gemeenteraad besluit voor het overige conform de afhandelingsvoorstellen van de griffier.
12
Mededelingen
Burgemeester A. Verhoeven meldt (a) dat op 26 april 2018 in de raadzaal de Lintjesregen plaatsvindt, (b) dat op 27 april 2018 de Koningsborrel plaatsvindt voor nieuw en oud-gedecoreerden en (c) dat op 4 mei 2018 de Dodenherdenking plaatsvindt.
13
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.01 uur.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.