link naar deze pagina

Raadsvergadering - 16 februari 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:17
Voorzitter: de heer A.H.M. Verhoeven MPM

1
Opening
Bekijk (bij elk agendapunt) het videofragment door op het symbooltje links van de omschrijving van het agendapunt te klikken.
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend.
2
Vaststellen agenda
De gemeenteraad besluit de raadsagenda vast te stellen conform de door het presidium in zijn vergadering van 3 februari 2016 vastgestelde voorlopige raadsagenda, met dien verstande dat de agendapunten 5, 9 en 12 aansluitend worden behandeld om reden dat bij die agendapunten waarnemend raadsvoorzitter mevrouw M. Teluij de voorzittersfunctie zal vervullen vanaf de voorzittersplaats.
3
Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen 15 en 22 december 2015
De gemeenteraad besluit de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 15 december 2015 en 22 december 2015 vast te stellen conform de voorgelegde concepten.
4
Bespreken politieke situatie na ontslagname door wethouder J. van den Beuken
De fractie CDA wil voldoende tijd nemen om weloverwogen haar standpunt te kunnen bepalen, ze zit wat dat betreft midden in het proces en wil voorkomen dat ze vanuit emoties gaat handelen.

De fractie Samen Verder zegt in principe de coalitie te willen voortzetten.

De oppositiefracties Ronduit Open, D66, VVD en Progressief Leudal dringen er bij de coalitiefracties op aan om de gemeenteraad snel duidelijkheid te verschaffen over het al dan niet nog bestaan van onderling vertrouwen in het voortzetten van de coalitie en hun wensen over bestuurlijke invulling van de wethoudersfuncties.
5
Beschikbaar stellen subsidie voor inrichting brede maatschappelijke voorziening Ell
Het amendement 5.1 van de fractie Progressief Leudal wordt met 1 stem voor (Progressief Leudal) en 20 stemmen tegen (Samen Verder, Ronduit Open, CDA, D66, VVD) verworpen.

De gemeenteraad besloot met 20 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, CDA, D66, VVD) en 1 stem tegen (Progressief Leudal) conform het raadsvoorstel.
6
Vaststellen zienswijzen over stukken Veiligheidsregio Limburg-Noord te Venlo inzake Repressief brandweerorganisatieplan + Regionaal risicoprofiel + Nota koers en beleid 2016-2019 + Notitie harmonisatie verdeelsysteem bijdragen + Huisvesting + Wijziging gemeenschappelijke regeling
De gemeenteraad besluit unaniem conform het raadsvoorstel.
7
Wijzigen Subsidieverordening publieksactiviteiten
(wethouder P. Vogels neemt in dezen portefeuillehouder A. Walraven waar)

Het amendement 7.1 van de fractie D66 wordt met 17 stemmen voor (Samen Verder, CDA, D66, VVD, Progressief Leudal) en 3 stemmen tegen (Ronduit Open) aangenomen; raadslid mevrouw G. Teeuwen (Ronduit Open) is tijdens de stemming buiten de raadzaal.

Het amendement 7.2 van de fractie D66 wordt met 17 stemmen voor (Samen Verder, CDA, D66, VVD, Progressief Leudal) en 3 stemmen tegen (Ronduit Open) aangenomen; raadslid mevrouw G. Teeuwen (Ronduit Open) is tijdens de stemming buiten de raadzaal.

De gemeenteraad besluit met 17 stemmen voor (Samen Verder, CDA, D66, VVD, Progressief Leudal) en 3 stemmen tegen (Ronduit Open) overeenkomstig het – geamendeerde - raadsvoorstel; raadslid mevrouw G. Teeuwen (Ronduit Open) is tijdens de stemming buiten de raadzaal.
8
Vaststellen 2e wijziging Legesverordening 2015 (incl. Tarieventabel)
De gemeenteraad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het - bij brief van wethouder P. Verlinden van 4 februari 2016, namens het college - gewijzigde raadsvoorstel.
9
Instemmen met eenmalig niet doorvoeren van korting op muziekonderwijs en muziekverenigingen in 2016 + beschikbaar stellen budget ad € 16.000
Het college geeft ter vergadering aan dat het op bladzijde 2 van het raadsvoorstel, in de tweede alinea van de ‘Juridische paragraaf’, een vergissing heeft gemaakt. De volzin ‘Daarnaast is bij de begrotingsbehandeling voor Myouthic een bedrag van € 130.000 extra beschikbaar gesteld.’ dient te worden gelezen als ‘Daarnaast is bij de begrotingsbehandeling voor muziekonderwijs een bedrag van € 130.000 extra beschikbaar gesteld. ‘.

Het amendement 9.2 van de fractie CDA wordt met 5 stemmen voor (CDA) en 16 stemmen tegen (Samen Verder, Ronduit Open, D66, VVD, Progressief Leudal) verworpen.

Het amendement 9.1 van de fracties Ronduit Open, D66, VVD en Progressief Leudal wordt met unanieme stemmen aangenomen.

De gemeenteraad besluit met unanieme stemmen conform het – door het college ter vergadering gewijzigde + het door de raad geamendeerde – raadsvoorstel.
10
Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag inzake opstellen beleid mestverwerking
De motie 10.1 van de fractie Ronduit Open wordt - na ter vergadering in de eerste bullet van het dictum te zijn gewijzigd - met 7 stemmen voor (Ronduit Open, D66, Progressief Leudal) en 14 stemmen tegen (Samen Verder, CDA, VVD) verworpen.
11
Verlenen ontwerpverklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning uitbreiding activiteiten Holmel BV, Aan de Heibloem 21 te Heythuysen
(wethouder P. Vogels neemt in dezen portefeuillehouder A. Walraven waar)

Het mondelinge amendement 11.1 van de fractie Samen Verder wordt zonder stemming aangenomen (incl. een toezegging van wethouder P. Vogels over een terugkoppeling op 17 februari 2016 naar de raad of ‘ook de opslagvoorziening deel uitmaakt van deze vergunningsprocedure’).

De gemeenteraad besluit met 14 stemmen voor (Samen Verder, CDA, VVD) en 7 stemmen tegen (Ronduit Open, D66, Progressief Leudal) conform het – geamendeerde – raadsvoorstel.
12
Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag inzake bevorderen sluiting kerncentrale Tihange (B)
De motie 12.1 van de fracties Progressief Leudal en Samen Verder wordt zonder stemming aangenomen.
13
Bespreken afhandelingsvoorstellen ingekomen stukken
De gemeenteraad besluit op voorstel van raadslid:  H. Hermans om het stuk met nummer 13 te bespreken in de commissie sociaal (7 maart 2016);  R. Raemakers om het stuk met nummer 13 te bespreken in de commissie sociaal (7 maart 2016) in combinatie met het bespreken van de motie vreemd aan de orde van de dag van zijn fractie inzake uitkomsten onderzoek bezettingsgraden accommodaties, welker raadsbespreking door het presidium op 3 februari 2016 is doorgeschoven naar de raadsvergadering van 22 maart 2016. De gemeenteraad besluit voor het overige conform de afhandelingsvoorstellen van de griffier.
14
Mededelingen
Burgemeester Verhoeven meldt dat in de collegevergadering van 16 februari 2016 is besloten om voorlopig de portefeuilles van voormalig wethouder J. van den Beuken onder te brengen bij wethouder P. Verlinden, met de aantekening dat een eventuele uitwijk naar wethouder P. Vogels mogelijk is.
15
Sluiting
De vergadering duurt tot 23.17 uur.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.