link naar deze pagina

Agendacommissie - 21 maart 2019

Locatie: MBG 022
Aanvang: 18:00
Eindtijd: 19:00
Voorzitter: J. Stam
Toelichting: LET OP: onderstaande ordening van de onderwerpen voor de oriënterende commissies is willekeurig. De agendacommissie bepaalt 21 maart of en hoe (volgorde, behandeltijd, etc.) en in welke commissie de aangeboden onderwerpen worden geagendeerd voor de oriënterende commissies van 4 april. De commissie kan besluiten dat een onderwerp gezamenlijk wordt behandeld door meer commissies of dat commissies niet parallel maar gecombineerd vergaderen. De publicatiedatum van de agenda’s + bijlagen voor deze commissies is uiterlijk 26 maart. LET OP: de stukken die voor deze commissies worden gepubliceerd kunnen afwijken van de stukken die bij de agendacommissie zijn gevoegd.

1
Opening
2
Oriënterende commissies
2.0
Verzoeken om raadsbrede behandeling
2.0.1
Bespreeknotitie Bestuurskracht (verzoek om raadsbrede behandeling)
2.0.2
Initiatiefvoorstel Vergadermodel? (nog niet beschikbaar)
2.1
Bestuur & Middelen
2.1.1
Presentatie Ontwikkelingsbedrijf NHN (Portefeuillehouder H. Nederpelt)
Het college verzoekt om dhr. Pennink van het Ontwikkelingsbedrijf NHN gelegenheid te geven om de commissie te informeren over uitvoeringstaken van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Dit verzoek is aangehouden in de agendacie. van december 2018. Dhr. Pennink is 4.4 beschikbaar.
2.1.2
Presentatie programma voor de verblijfsrecreatie (Portefeuillehouder H. Nederpelt)
2.1.3
Rvs Aanwijzing en plaatsvervangend lid algemeen bestuur CAW (DOC-19-131592) (Portefeuillehouder: F. Streng)
2.1.4
Rvs Naamswijziging Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord naar Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (DOC-19-136661) (Portefeuillehouder D. Kuipers)
2.1.5
Rvs Informatiebeleid 2019-2022 (DOC-19-135200) (Portefeuillehouder F. Streng)
2.2
Ruimte
2.2.1
Dialoog GR: CAW (Portefeuillehouder D. Kuipers)
2.2.2
Rvs Koersdocument implementatie Omgevingswet regio Westfriesland (IVR-19-05520) (Portefeuillehouder A. van Langen)
2.2.4
Rvs Vaststelling kaderstellende notitie Zonne-energie in beschermd stads- en dorpsgezicht (DOC-19-128105) (Portefeuillehouder: A. van Langen)
2.2.5
Rvs Principeverzoek huisvesting buitenlandse werknemers Graanmarkt 3 in Zwaagdijk-Oost (DOC-19-131836) (Portefeuillehouder H. Nederpelt)
2.3
Samenleving
2.3.2
Rvs Haalbaarheidsonderzoek extra sporthal Wognum (DOC-19-138329) (Portefeuillehouder Joset Fit)
2.3.3
Bespreeknotitie Onderwijsachterstand en VVE (DOC-19-132223) (Portefeuillehouder D. Kuipers)
2.4
Welke commissie vergadert in de raadzaal?
3
Meningvormende commissie (afspraken volgorde agendering)
4
Voorzitters themabijeenkomsten
EZ-programma 30 september
5
Lange termijn agenda
Afspraken in het presidium n.a.v. LTA:
- dhr. Zeilemaker en dhr. Streng zullen overleg hebben over de uitvoering van de motie fietsbeleid en fietsparkeren
- Onderwerp "Kaderstelling actualisering bestemmingsplan Medemblik binnenstad” moet pas geagendeerd worden na besluitvorming over Parkeren Medemblik
6
Terugblik vergaderingen
Uit: presidium d.d. 18 maart
Commissie 7 maart: dhr. Mos heeft geconstateerd dat zijn zorgen m.b.t. de portefeuilleverdeling sinds het gedeeltelijke ziekteverlof van mw. Van Langen gegrond waren: de commissie Ruimte moest pauzeren omdat dhr. Kuipers voor een onderwerp nog niet beschikbaar was en de verstrekking van actieve informatie vond op verschillende momenten door verschillende portefeuillehouders plaats; dit kan worden voorkomen als één van de collegeleden actieve informatie verstrekt. Volgens dhr. Zeilemaker zou het probleem minder groot zijn als de tijdsplanning wordt losgelaten; daardoor kan de commissie flexibeler met de agenda omgaan. Een optie is verder dat de agendacommissie bewaakt dat de logistiek op orde is (o.a.: reële behandeltijden plannen). Ten slotte kan het helpen als de voorzitters strak op de tijd sturen.
7
Overig
8
Sluiting