link naar deze pagina

Meningvormende commissie - 18 oktober 2018

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:50
Voorzitter: P.A.H. Ligthart
Toelichting: N.B.: 19.00 uur RONDETAFELGESPREK Op grond van artikel 16.1a van de Verordening op de raadscommissies kunnen burgers, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en bedrijven hun mening over een niet geagendeerd onderwerp kenbaar maken tijdens een Rondetafelgesprek. De heer Marco Schut (Bovisie bv) gaat een presentatie geven over de mogelijkheden voor herinrichting van het gebied van de zwemkom gelegen aan de Vooroever tot en met de haven van Andijk

0 19:00
Rondetafelgesprek over de mogelijkheden voor herinrichting Vooroever tot haven Andijk.
A 19:30
Algemeen
A.0 19:30
Verslagen vakcommissies
A.1 19:30
Opening (vermelde tijden zijn richttijden)
A.2 19:30
Vaststelling agenda
A.3 19:30
Verslag raadsbrede commissie dd 20 september 2018
A.4 19:35
Lange Termijn Agenda (LTA)
B 19:40
HAMERSTUKKEN
B.1 19:40
Rvs - Verordening aanwijzing interferentiegebied bodemenergiesystemen (DOC-18-031752) (Portefeuillehouder: A. van Langen)
Met een verordening bepaalt de gemeenteraad wat er wel en niet mag binnen de gemeentegrenzen. Onder de grond in een bepaald gebied kunnen vele verschillende buizen en leidingen zitten. In bijv. een woonwijk leggen bewoners soms ook buizen en leidingen aan. Vooral bij buizen en leidingen die warmte (of koude) geleiden kan het van belang zijn om te regelen dat ze niet te dicht bij elkaar komen te liggen. Daarom stelt het college de raad voor de verordening aanwijzing interferentiegebied bodemenergiesystemen vast te stellen.
B.2 20:00
RvS - Verlengen looptijd beheerplannen kapitaalgoederen tot 31-12-2019 (DOC-18-097526) (Portefeuillehouder A. van Langen)
Met beheerplannen regelt de gemeenteraad het onderhoud van bijvoorbeeld wegen, havens en openbare verlichting (de kapitaalgoederen). De financiële regels van het rijk zorgen ervoor dat de beheerplannen niet ouder mogen zijn dan 5 jaar. Het voorstel van het college is om alle beheerplannen voor kapitaalgoederen te laten gelden tot 31-12-2019.
C 20:20
BESPREEKSTUKKEN
C1 20:20
SAMENLEVING
C1.1 20:20
Rvs Verordening Materiële en Financiële gelijkstelling en beleidsregels (DOC-18-054847) (Portefeuillehouder: J. Fit)
Vorig jaar heeft de raad het Integraal Huisvesting Plan onderwijs (IHP) vastgesteld. In het IHP hebben de schoolbesturen en de gemeente samen bepaald welke scholen de komende 10 jaar nieuw gebouwd gaan worden of levensduur verlengend worden gerenoveerd. In het IHP is ook vastgelegd dat de gemeente een financiële bijdrage kunnen geven aan scholen die onder de opheffingsnorm zitten of komen. De gemeente mag echter alleen uitgaven voor het onderwijs doen als die in de wet genoemd staan of wanneer de gemeente hiervoor een aparte verordening vaststelt. Voorgesteld wordt zo'n aparte verordening vast te stellen. Met deze Verordening materiele en financiële gelijkstelling wordt de bekostiging van de extra voorzieningen geregeld.
C1.2 20:35
Rvs - Bijdrage huisvesting scholen Benningbroek, Twisk en Hauwert (DOC-18-085304) (Portefeuillehouder: J. Fit)
De gemeente betaalt onder meer de nieuwbouw van scholen. De raad heeft vorig jaar het Integraal Huisvesting Plan onderwijs (IHP) vastgesteld, waarin staat welke scholen in de periode 2018 - 2027 nieuw gebouwd of levensduur verlengend gerenoveerd worden. De raad vindt scholen belangrijk voor de leefbaarheid van de kernen. Daarom is in het IHP ook afgesproken dat de gemeente in principe bereid is om een bijdrage te leveren wanneer de exploitatie van een schoolgebouw in een kleine kern die onder de opheffingsnorm zit of komt problemen geeft (‘kleine scholen bijdrage’). De bijdrage wordt verstrekt onder de voorwaarde dat het schoolbestuur de garantie afgeeft om de school minstens 10 jaar in stand te houden.
In het IHP staat de school in Benningbroek in 2018 in de planning voor nieuwbouw of renovatie. De scholen in Twisk en Hauwert staan in de planning voor 2018 voor een ‘kleine scholen bijdrage’. De raad wordt gevraagd de bijdragen voor de individuele plannen beschikbaar te stellen.
C1.3 20:50
Rvs Een MFA in Wervershoof (DOC-18-096005) (Portefeuillehouder: J. Fit)
De behandeling wordt voorafgegaan door een presentatie van het rapport.
De Raad heeft vorig najaar besloten tot nieuwbouw van zwembad de Zeehoek. Voordat het definitieve besluit valt is een aantal onderwerpen onderzocht. In het rapport ‘Een MFA in Wervershoof?’ zijn deze onderwerpen uitgewerkt. Het college stelt voor het rapport ‘Een MFA in Wervershoof?’ vast te stellen en te kiezen voor de bouw van een solitair zwembad. Te kiezen voor de locatie Stroet en toestemming te geven voor aankoop van de grond. Te kiezen voor de bouw van een gasloos, energieneutraal, nul op de meter zwembad. Het bouwheerschap te beleggen bij de gemeente.
C1.4 21:10
Rvs - Verplaatsing tennispark naar De Westrand (DOC-18-064393) (Portefeuillehouder: J. Fit)
De behandeling wordt voorafgegaan door een presentatie van het plan voor verplaatsing.
De nieuwbouw van de sportkantine op Sportpark De Westrand was voor de huidige gebruikers aanleiding om te onderzoeken of verplaatsing van tennisvereniging De Kaag mogelijk is. Door de verplaatsing ontstaat een gezamenlijk terrein voor sport in Wervershoof (handbal, voetbal en tennis). Het college stelt voor om
akkoord te gaan met het plan ‘Verplaatsing tennispark De Kaag naar De Westrand in Wervershoof’. Dit houdt in dat subsidie wordt verstrekt voor het realiseren van zes tennisbanen en een oefenveld op het tennispark, inclusief ledverlichting; een natuurgras trainingsveld met ledverlichting op het braakliggend
terrein op de Westrand wordt gerealiseerd. Uit het plan blijkt wat er nodig is om de verplaatsing mogelijk te maken. De financiële consequenties zijn
een onderdeel van de begroting 2019.
C1.5 21:30
Rvs - Bouw nieuw dorpshuis Abbekerk-Lambertschaag (DOC-17-041827) (Portefeuillehouder J. Fit)
De raad heeft vorige zomer besloten om nader onderzoek te doen naar de bouw van een nieuw dorpshuis inclusief gymzaal in de kern Abbekerk-Lambertschaag. Er is onderzoek gedaan naar geschikte locaties en naar verschillende mogelijke invulling van het gebouw. Het onderzoek is gedaan samen met het dorpshuisbestuur, de dorpsraad, de basisschool, de huidige gebruikers/huurders en andere belanghebbenden. Voor drie locaties in de kern zijn ruimtelijke scenario’s verkend en zijn investeringsramingen opgesteld. Het college stelt voor op de huidige locatie van het dorpshuis een nieuw dorpshuis incl. gymzaal te bouwen. De andere scenario's: 2 en 3 komen te vervallen. Het scenario 1C: het inpassen van de kindfuncties in de basisschool De Plaats en het bouwen van een nieuw dorpshuis zonder kindfuncties dient te worden uitgewerkt. Daarbij dient te worden uitgegaan van het circulair bouwen van een nieuw energieneutraal dorpshuis.
C2 22:00
RUIMTE
C2.1 22:05
Rvs Vaststelling Verordening Parkeervoorziening gemeente Medemblik 2018 en wijziging Nota Parkeernormen (DOC-18-084868) (Portefeuillehouder: A. van Langen)
Bouwplannen kunnen gevolgen hebben voor het aantal parkeerplaatsen dat in een omgeving nodig is. Als het bouwplan ervoor zorgt dat er meer parkeerplekken nodig zijn, kan de raad bepalen dat de aanvrager van een bouwplan voor die parkeerplaatsen moet zorgen. Als de aanvrager dat niet kan en de gemeente moet parkeermaatregelen nemen dan kan de rekening bij de aanvrager worden neergelegd. Of en in hoeverre dat gebeurt bepaalt de gemeenteraad via de Nota parkeernormen en de Verordening Parkeervoorzieningen. Het college stelt de gemeenteraad voor om de nota en de verordening vast te stellen.
C3 22:25
BESTUUR&MIDDELEN
C3.1a 22:30
Rvs Actualisatie detailhandelsbeleid (DOC-18-92927 ) (Portefeuillehouder: H. Nederpelt)
Door nieuwe ontwikkelingen dienen het detailhandelsbeleid en de winkeltijdenverordening te worden vernieuwd. In het voorgestelde beleid kan flexibeler worden ingespeeld op trends en ontwikkelingen. Ook is gekeken naar de concurrentiepositie van de winkels met omliggende gemeenten. De winkels en winkelcentra concurreren in onze regio met elkaar. Het is wenselijk om afwegingskader in de regio zo veel als mogelijk op elkaar af te stemmen.
Er zijn veranderingen door de komst van nieuwe winkelcentra, de opwaardering van winkelcentra en internetverkoop. Uitgangspunten voor het nieuwe beleid zijn:
Prioriteit aan behoud en versterking van hoofdwinkelcentra; Ontwikkeling van nieuwe clusters van detailhandel wordt niet toegestaan; het behouden van basisvoorzieningen in kleinere kernen en ruimte bieden voor dynamiek in ondernemerschap.
C3.1b
Rvs Vaststellen winkeltijdenverordening (DOC-18-092861)(Portefeuillehouder: H. Nederpelt)
D 22:50
Sluiting