link naar deze pagina

Agendacommissie - 25 februari 2019

Locatie: MBG 022
Aanvang: 18:00
Eindtijd: 19:00
Voorzitter: T.H. Steltenpool
Toelichting: LET OP: onderstaande ordening van de onderwerpen voor de oriënterende commissies is willekeurig. De agendacommissie bepaalt 25 februari of en hoe (volgorde, behandeltijd, etc.) en in welke commissie de aangeboden onderwerpen worden geagendeerd voor de oriënterende commissies van 7 maart. De commissie kan besluiten dat een onderwerp gezamenlijk wordt behandeld door meer commissies of dat commissies niet parallel maar gecombineerd vergaderen. De publicatiedatum van de agenda’s + bijlagen voor deze commissies is uiterlijk 26 februari. LET OP: de stukken die voor deze commissies worden gepubliceerd kunnen afwijken van de stukken die bij de agendacommissie zijn gevoegd.

1
Opening
2
Oriënterende commissies
2.1
Bestuur & Middelen
2.1.1
Rvs Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (DOC-19-124151) (Portefeuillehouder F. Streng)
Sinds 2012 gelden voor gemeentelijke samenwerkingsverbanden (gemeenschappelijke regelingen) financiële uitgangspunten. Deze zijn geëvalueerd en behoeven aanpassing. Doel van de uitgangspunten is om duidelijkheid en uniformiteit te creëren voor gemeenschappelijke regelingen over de financiële kaders waarbinnen zij dienen te werken. De uitgangspunten gaan o.a. over loon- en prijsindexatie, maximale toegestane hoogte algemene reserve en zienswijze traject kadernota, begroting en jaarrekening.
De wijzigingen zijn nodig omdat verduidelijking gewenst is op een aantal punten, omdat een aantal artikelen niet langer van toepassing is, wettelijk reeds was geregeld, etc.
De raad wordt gevraagd om een besluit te nemen over de aangepaste uitgangspunten.
2.1.2
Rvs Derde wijziging Verordening commissie bezwaarschriften Medemblik (DOC-19-126844) (Portefeuillehouder: F. Streng)
Om twee redenen is het nodig om de verordening commissie bezwaarschriften te wijzigen:
- de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA); inwerkingtreding is voorzien op 1 januari 2020.
- de praktijk dat het aantal bezwaarschriften, met name voor wat betreft de sociale kamer afneemt.
Met het voorstel dat het college aan de raad doet, wordt een efficiënte afhandeling van bezwaarschriften beoogd.
2.1.3
Rvs Voorstel capaciteitsuitbreiding taakveld Handhaving & Veiligheid (DOC-19-128381) (Portefeuillehouder F. Streng)
Op 31 januari 2019 is de motie ‘uitbreiding capaciteit voor handhavingstaken’ aangenomen door de raad. Ter uitvoering van deze motie legt het college nu een voorstel voor aan de raad. Het gaat om een gefaseerde uitbreiding: 3 fte in 2019 en 2 fte in 2020. Deze uitbreiding maakt het mogelijk om meer personeel in te zetten voor de volgende taken:
- Aanpak parkeeronveilige situaties in de dorpskernen.
- Controles vooraf, tijdens en achteraf bij (grote) evenementen en horeca.
- Brandveiligheid en integrale controles objecten met kwetsbare gebruikers.
- Toezicht op het gebruik van de recreatieparken.
- Controles onrechtmatig gebruik van bouwwerken en percelen.
- Snellere juridische afhandeling van dossiers.
- Adresfraude onderzoeken (BRP, BAG en WOZ controles).
- Inzet bij jeugdoverlast.
- Toezicht op monumenten en beschermd dorps(-en) stadsgezicht.
- Vaartoezicht in de zomermaanden.
2.1.4
Rechtspositieregeling raads- en commissieleden (rvs volgt na presidium 25.2)
Raads- en commissieleden hebben een rechtspositieregeling. Voor provincie, gemeenten en waterschappen is deze gemoderniseerd, onder meer om het politieke ambt aantrekkelijk te houden. Uitgangspunt was ‘geen versobering op de rechtspositie’. Er zijn nu één Rechtspositiebesluit en één Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers. Het voorstel is om een nieuwe verordening vast te stellen waarmee de verordening van 2014 vervangen wordt.
2.1.5
Fractievergoedingen (rvs volgt na presidium 25.2)
Jaarlijks ontvangen de fracties een voorschot om de onkosten uit te betalen die voortkomen uit het werk voor de gemeenteraad. Na afloop van het boekjaar worden deze uitgaven door de fracties met declaraties verantwoord. De gemeenteraad stelt de verantwoording van de uitgaven op voorstel van het presidium vast.
2.2
Ruimte
2.2.1
Rvs Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied - 1e partiële herziening 2018' (DOC-19-124652) (Portefeuillehouder A. van Langen)
Het doel van dit voorstel is om een eerdere omissie recht te zetten en om tot een hersteld juridisch-planologisch kader te komen voor het recreatiepark Klein Giethoorn in Opperdoes, conform het bestemmingsplan Opperdoes - Recreatiepark Klein Giethoorn zoals vastgesteld op 30 april 2015.
2.2.2
Rvs Bouwen sleufsilo's en drijfmestsilo Driehuizen 6 Wervershoof (DOC-19-121357) (Portefeuillehouder A. van Langen)
Oosterhoeve B.V. heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van sleufsilo’s en een drijfmestsilo op de locatie Driehuizen 6 Wervershoof.
De raad wordt voorgesteld te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het verlenen van deze omgevingsvergunning.
2.2.3
Dialoog GR; RUD
De RUD is een samenwerkingsverband van 17 gemeenten in NHN en de provincie NH. Alle gemeenten en de provincie hebben een bestuurder afgevaardigd in het Algemeen Bestuur van de RUD. De raad heeft besloten om van tijd tot tijd een dialoog te hebben met de AB-vertegenwoordigers van alle gemeenschappelijke regelingen; in deze dialoog kan het AB-lid de raad informeren over de voor de raad relevante aandachtspunten. Vanavond vindt deze dialoog plaats met het AB-lid van de RUD.
2.2.4
Presentatie Samenhang ontwikkelingen IJsselmeergebied
Het college verzoekt om een presentatie te mogen houden over het onderwerp "Samenhang ontwikkelingen IJsselmeergebied".
2.2.5
Rvs Principeverzoek huisvesting buitenlandse werknemers Nieuwe Dijk 1 in Andijk (DOC-18-113119) (Portefeuillehouder A. van Langen)
Er is een principeverzoek ontvangen voor het huisvesten van buitenlandse werknemers op locatie Nieuwe Dijk 1 in Andijk (Kwekerij Andijk Holding BV). Het betreft het
realiseren van verblijfsunits voor maximaal 16 buitenlandse werknemers en het huisvesten van 8 buitenlandse werknemers in de plattelandswoning. De huisvesting wordt gebouwd op de huidige tennisbaan naast de plattelandswoning. De raad wordt voorgesteld een positief standpunt in te nemen.
2.2.6
Bespreeknotitie - Principeverzoeken zonneweiden (DOC-19-126634) (Portefeuillehouder: A. van Langen)
Met een bespreeknotitie peilt het college de mening van de commissie over een bepaald onderwerp. Het college kan daarna bepalen wat de vervolgstappen zijn. In dit geval vraagt het college aan de commissieleden om zich uit te spreken over de denkrichting van het college voor de behandeling van de principeverzoeken.9 principeverzoeken voor zonneweiden.
2.3
Samenleving
2.3.1
Rvs Begroting Veilig Thuis 2019 (DOC-19-128713) (Portefeuillehouder D. Kuipers)
Voor de uitvoering van Veilig Thuis in 2019 verwacht de GGD ruim € 9,4 miljoen nodig te hebben: ruim € 8 mln. structureel en ruim € 1 mln. incidenteel. Op basis van de huidige verdeelsleutel betreft de bijdrage van de gemeente Medemblik een bedrag van € 546.436,-. Met deze bijdrage bekostigt Veilig Thuis onder andere doorlopende verbeteringen om de wachtlijsten weg te werken en te voorkomen en om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.
De huidige bijdrage is € 228.287,-. Het college stelt voor om hiermee in te stemmen om om de hogere bijdrage te dekken uit het budget sociaal domein, dat waarschijnlijk overschreden zal worden eind 2019.
Wel wil het college als voorwaarde stellen dat het maximale bedrag alleen wordt betaald als monitoring uitwijst, dat het aantal adviezen, meldingen, onderzoeken en andere indicatoren in lijn is met de aannames in de begroting.
2.4
Welke commissie vergadert in de raadzaal?
3
Meningvormende commissie
3.1
Volgorde agendering
4
Voorzitters themabijeenkomsten
Aanvragen voor themabijeenkomsten:
- 13 mei (Kaderbrief)
- 6 mei (gemeentelijk grondstoffenplan)
5
Lange termijn agenda
6
Terugblik vergaderingen
7
Overig
8
Sluiting