link naar deze pagina

Presidium - 25 februari 2019

Locatie: MBG024
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: F.R. Streng

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst presidium d.d. 21 januari 2019 + actielijst
4
Terugblik vergaderingen
Raad: 31 januari
Commissies: 7 en 14 februari
Themaraden: 21 januari (pact) en 28 januari (jeugd, alcohol & drugs)
5
Regionale raadsledenbijeenkomsten; terugblik/vooruitblik
23 januari: governance en kadernota's GR-en
6 februari: pact
13 maart: RES en Jeugdhulp
(27 februari informatiebijeenkomst Veilig Thuis)
6
Themabijeenkomsten raad/informatiebijeenkomsten college
7
Lange termijn agenda
8
Vergaderingen op locatie voor het zomerreces
9
Fractievergoedingen
10.a
Rechtspositie
10.b
Reiskosten
11
Opleidingsplan 2019
12
Meningvormende commissie op 23 mei
13
Portefeuilleverdeling college (verzoek om agendering van dhr. Mos)
14
Dialogen in de oriƫnterende commissies over de GR-en
15
Mededelingen uit Werkgeverscommissie
16
Planning activiteiten raad en commissies
17
Integriteit
18
Rondvraag
19
Sluiting