link naar deze pagina

Presidium - 1 juli 2019

Locatie: MBG024
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: F. Streng

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Invulling vacatures RKC (voorzitter auditcommissie aanwezig)
Bijgevoegd: verzoek gemeente Opmeer.
4
Vaststellen besluitenlijst presidium d.d. 27 mei 2019
4.a
Info van burgemeester/secretaris over bereikbaarheid ambtenaren voor raadsleden
5
Terugblik op de raads- en commissievergaderingen
- oriƫnterende commissies 13, 20 en 27 juni
- meningvormende commissie 27 juni
- raad 6 juni
- themabijeenkomsten/informatiebijeenkomsten 3 juni (ondermijning), 24 juni (evaluatie arbeidsmigranten)
6
Vergaderschema o.b.v. nieuw vergadermodel
7
Lange termijn agenda
8
Commissievergaderingen september 2019
9
Integriteit
10
Regionale raadsledenbijeenkomst; vooruitblik 25 september
Mogelijke onderwerpen (onder voorbehoud):
- luchtvaartnota en herindeling luchtruim
- overdracht wegen
- RES
- gebiedsplan Wieringermeer (toelichting dhr. Meskers, wethouder Hollands Kroon)
10.a
Extra (formele) meningsvormende bijeenkomst over het Integraal advies doordecentralisaties 2021 Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen?
11
Themaraden
12
Vergoeding fractieondersteuners
13
Voorzetting discussie over aanbieding algemene beschouwingen bij begroting aan de pers
14
Planning activiteiten raad en commissies
15
Mededelingen uit Werkgeverscommissie
16
Starttijd raadsvergadering 11 juli
N.a.v. de meningvormende commissie van 27 juni is dit ag.pt. toegevoegd. Bijgaand de concept-agenda waarin de behandeltijden zijn weergegeven. Daarbij is uitgegaan van de reguliere starttijd: 19.30 uur.
Opmerkingen:
- het is niet zeker of voor de onderwerpen C.3 (jaarstukken) en C.5 (R.v.O. en commissieverordening) amendementen en/of moties aangeboden worden
- het aantal moties vreemd aan de orde van de dag is nog onbekend
17
Rondvraag
Raad 6.6: motie L (Digitaal toegankelijk maken vergaderingen gemeenschappelijke regelingen)
17.a
Ontwerp-brief WF-gemeenten Financiƫle tekorten Westfriese gemeenten
18
Sluiting