Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 24 november 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Gerard Renkema

1
Opening en vaststellen agenda
De gemeenteraad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.
2
Vragenuurtje (artikel 35 van het Reglement van Orde)
Raadsleden kunnen tot 24 uur voor de vergadering melden dat zij vragen willen stellen aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.
2.a
Nadere inlichtingen over beantwoording schriftelijke vragen over Skaeve Huse aan de Palestinaweg-Oost
Mevrouw Van Manen (De Lokale Partij) heeft aangegeven nadere inlichtingen te willen vragen aan het college over de beantwoording van haar schriftelijke vragen over Skaeve Huse aan de Palestinaweg-Oost.
3
Ingekomen stukken en mededelingen (2022-081)
De raad wordt voorgesteld de stukken af te doen conform de voorstellen van de agendacommissie.
4.-
MET DEBAT
4
Vaststelling Omgevingsvisie 1.0 Gemeente Nijkerk 2040 en Mobiliteitsvisie Nijkerk (2022-062)
pdf 2022-062 GEWIJZIGD rvs+GEAMENDEERD rb Vaststelling Omgevingsvisie 1.0 Gemeente Nijkerk 2040 en Mobiliteitsvisie Nijkerk.pdf (403KB)
pdf Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040 (incl. verwerking amendementen).pdf (17.2MB)
pdf Mobiliteitsvisie Nijkerk (def., incl. verwerking amendementen).pdf (9.8MB)
pdf 2022-062 rvs+rb Vaststelling Omgevingsvisie 1.0 Gemeente Nijkerk 2040 en Mobiliteitsvisie Nijkerk.pdf (398KB)
pdf 2022-062 Bijlage 1 - Nota beantwoording inspraakreacties Ontwerp Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040, ontwerp Milieueffectrapport en ontwerp Mobiliteitsvisie (GEANONIMISEERD).pdf (1.4MB)
pdf 2022-062 Bijlage 1a. - Addendum d.d. 30 september 2022 bij Nota beoordeling inspraakreacties Ontwerp Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040, ontwerp Milieueffectrapport en ontwerp Mobiliteitsvisie.pdf.pdf (18KB)
pdf 2022-062 Bijlage 2 - Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040 (voorgestelde wijzigingen t.o.v. de ontwerpvisie zijn geel gearceerd).pdf (17.2MB)
pdf 2022-062 Bijlage 2 - Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040 (zonder gele arceringen).pdf (17.2MB)
pdf 2022-062 Bijlage 2 (OUD) - Ontwerpomgevingsvisie Gemeente Nijkerk (ontwerp, maart 2022; na raadsbesluit verwerking van wijzigingen).pdf (9.6MB)
pdf 2022-062 Bijlage 3 - Ontwerp Mobiliteitsvisie Nijkerk.pdf (4.6MB)
pdf 2022-062 Bijlage 4 - Milieueffectrapport Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk..pdf (9.8MB)
pdf 2022-062 Bijlage 5 - Advies Commissie voor de milieueffectrapportage.pdf (534KB)
pdf 2022-062 Bijlage 6 - Aanvulling Milieueffectrapport Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk.pdf (11.5MB)
pdf 2022-062 Bijlage 7 - Kaarten Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk.pdf (97MB)
pdf 2022-062 Bijlage 8 - Eerste ronde enquête 2019.pdf (2.7MB)
pdf 2022-062 Bijlage 9 - Resultaten 1e ronde expertmeetings.pdf (5.4MB)
pdf 2022-062 Bijlage 10 - Tweede ronde enquête februari 2021.pdf (260KB)
pdf 2022-062 Bijlage 11 - Resultaten 2e ronde expertmeetings.pdf (3.6MB)
pdf 2022-062 Bijlage 12 - Koersdocument Omgevingsvisie 2040 (aangepast n.a.v. geamendeerd besluit 210527).pdf (6.6MB)
pdf 2022-062 Bijlage 13 - Knelpunten gemotoriseerd verkeer.pdf (2.8MB)
pdf 2022-062 Bijlage 13 - Bijlage 1 Knelpunten gemotoriseerd verkeer (def., incl. verwerking amendement).pdf (3.3MB)
pdf 2022-062 Bijlage 14 - Bestuurlijke samenvatting mobiliteitsvisie (def., incl. verwerking amendement).pdf (3MB)
pdf 2022-062 Bijlage 14 - Samenvatting Mobiliteitsvisie Nijkerk 2021-2040 (concept 10 december 2021).pdf (2.1MB)
pdf 221124 Amendement 4.1 (VVD) Openhouden optie doorgetrokken rondweg (aangenomen).pdf (202KB)
pdf 221124 Amendement 4.2 (PRO21) Omgevingsvisie - Gebiedsuitwerking Slichtenhorst (aangenomen).pdf (207KB)
pdf 221124 Amendement 4.3 (PRO21) Omgevingsvisie - Gebiedsuitwerking Luxool (aangenomen).pdf (198KB)
pdf 221124 Amendement 4.4 (PRO21) Omgevingsvisie - Ja, mits beleid (aangenomen).pdf (198KB)
pdf 221124 Amendement 4.5 (De Lokale Partij) - Hoogbouw (verworpen).pdf (125KB)
pdf 221124 Amendement 4.6 (CDA) Kleine windmolens in de gemeente Nijkerk (aangenomen).pdf (512KB)
pdf 221124 Motie 4.1 (VVD) Omgevingsvisie/Mobiliteitsvisie 2.0 (aangenomen).pdf (193KB)
pdf 221124 Motie 4.2 (ChristenUnie-SGP) Verduidelijking maximale hoogtes hoogbouwlocaties (aangenomen).pdf (183KB)
5
Contourennotitie Regionaal Perspectief Landelijk Gebied Foodvalley (2022-074)
6
Regionale visie Publieke Gezondheid Gelderland Midden 2021-2025 (2022-068)
De raadscommissie van 17 november 2022 heeft geadviseerd dit onderwerp zonder debat te behandelen.
7
Verordening Jeugdhulp Nijkerk 2023 (2022-075)
De raadscommissie van 17 november 2022 heeft geadviseerd dit onderwerp zonder debat te behandelen.
8.-
ZONDER DEBAT
8
Wijzigen APV Nijkerk 2021 als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (2022-060)
9
Vaststellen verordening Nadeelcompensatie gemeente Nijkerk 2023 (2022-063)
10
Vaststellen belastingverordeningen 2023 (2022-073)
11
Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht (2022-077)
12
Verlenen toestemming aan college voor wijzigen gemeenschappelijke regeling GBLT (2022-084)
13
Ter kennisname: besluitenlijst van 3 november 2022
14
Sluiting