Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 26 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: G.D. Renkema

1
Opening en vaststellen agenda
De gemeenteraad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.
2
Vragenuurtje (artikel 35 van het Reglement van Orde)
Raadsleden kunnen tot 24 uur voor de vergadering melden dat zij vragen willen stellen aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.
3
Ingekomen stukken en mededelingen (2019-064)
De raad wordt voorgesteld de ingekomen stukken af te doen conform de voorstellen van de agendacommissie.
4
MET DEBAT
4.1
Startdocument Regionale Energie Strategie Foodvalley (2019-062)
De raadscommissie van 12 september 2019 heeft voorgesteld dit onderwerp zonder debat te behandelen.
5
ZONDER DEBAT
5.1
Vaststellen Huisvestingsverordening (2018-049)
De raadscommissie van 12 september 2019 heeft voorgesteld dit onderwerp met debat te behandelen.
6
Wijzigen tarieventabel legesverordening en kwijtscheldingsregeling (2019-052)
7
Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, herziening Nijkerkerstraat 47 Hoevelaken (2019-053)
8
Vergroten budget duurzaamheidslening (2019-061)
9
Ter kennisname: besluitenlijsten van 27 juni en 4 juli 2019
10
Sluiting openbare gedeelte raadsvergadering
11
Opening besloten gedeelte raadsvergadering
Het college heeft het verzoek gedaan om de gemeenteraad in beslotenheid te informeren over de stand van zaken Huis van de Stad. Grond voor de geheimhouding is de bescherming van het economisch belang van de gemeente, zoals genoemd in artikel 10 van de Wob.
12
Vaststellen: verslag besloten gedeelte raadsvergadering 18 april 2019
13
Informatie stand van zaken Huis van de Stad
Er wordt een mondelinge toelichting gegeven.
14
Sluiting besloten gedeelte raadsvergadering