Vergaderkalender

link naar deze pagina

Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk - 20 januari 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Alfons Prinssen
Toelichting: Iedereen kan de vergaderingen digitaal volgen. Kijk daarvoor op de website van de gemeente Oss ( www.oss.nl/liveuitzending )
Let op! De aanvangstijd van de commissie is gewijzigd
De agenda kan wijzigen als gevolg van actuele ontwikkelingen. Houdt u daarom de website van de gemeente Oss in de gaten voor de laatste wijzigingen.

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
\- De heer Van den Berg spreekt in over agendapunt 6\.1\.05 Brieven over stichting De Maasveren
\- Inspreker namens Stichting de Maasveren spreekt in over agendapunt  6\.1\.05 Brieven over stichting De Maasveren
\- Inspreker namens FNV Havens\, spreekt in over agendapunt  6\.1\.05 Brieven over stichting De Maasveren
\- Inspreker namens PVT\, spreekt in over agendapunt 6\.1\.05 Brieven over stichting De Maasveren
\- Inspreker over agendapunt 6\.1\.05 Brieven over stichting De Maasveren
\- Inspreker\, spreekt in over agendapunt 5\.06 Erfgoedvisie Oss 2021
3
Vaststellen agenda
De SP en D66 hebben agendapunt 5.04 Kadernota werkvoorzieningschap Noordoost Brabant geagendeerd als BII stuk. De wethouder organiseert een technisch overleg over IBN. SP en D66 hebben aangegeven dat wat hen betreft agendapunt 5.04 niet meer besproken hoeft te worden.
De voorzitter zal bij het vaststellen van de agenda vragen of er nog andere fracties zijn die behoefte hebben om agendapunt 5.04 te bespreken.
De fractie van het CDA heeft laten weten dat zij geen behoefte meer hebben om agendapunt 5.03 te bespreken.
De voorzitter zal bij het vaststellen van de agenda vragen of de commissie kan instemmen met het afwaarderen van agendapunt 5.03 tot een A-stuk.
De fractie van het CDA heeft ook geen vragen meer bij agendapunt 6.1.08 HAN toekomstvisie. De voorzitter zal inventariseren of de andere fracties die hebben aangegeven dit agendapunt te willen bespreken nog behoefte hebben aan behandeling van dit agendapunt.
Tot slot heeft het CDA geen vragen meer bij agendapunt 6.1.12 Raadsinformatiebrief Onderwijsinspectie en Nationaal programma Onderwijs. Ook hier inventariseert de voorzitter of er nog partijen zijn die dit agendapunt willen behandelen.
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen en rondvraag Algemeen
4.2
Mededelingen en rondvraag Regionale Samenwerkingsverbanden
5
Adviesstukken
Adviesstukken A
• Niet bespreken
• Stemverklaring tijdens raadsvergadering is mogelijk
Adviesstukken BI
• 1 termijn
• er is geen debat nodig om tot een advies aan de raad te komen
• weergeven standpunt of bestuurlijke vragen aan portefeuillehouder
• interrupties op antwoord portefeuillehouder zijn mogelijk
Adviesstukken BII
• 2 termijnen
• Debat
• maximale spreektijd 1e termijn 3 min per fractie
• verhelderende vragen na bijdragen in 1e termijn (ook door portefeuillehouder)
• meerdere woordvoeders in de tweede termijn
• focus op advies aan de raad
5.01
A Voorbereidingskrediet Zwembad van de Toekomst
5.02
BI Investeringskrediet nieuwbouw KC Oss Noord-West (Korenaer/JFK)
GroenLinks: Korte vraag

In het niet-openbare raadsvoorstel staan begrote bedragen die niet zichtbaar zijn in het
openbare raadsvoorstel omdat het aanbestedingsgevoelige informatie is.
5.03
BI Investeringskrediet nieuwbouw KC Nicolaas
CDA

In het niet-openbare raadsvoorstel staan begrote bedragen die niet zichtbaar zijn in het
openbare raadsvoorstel omdat het aanbestedingsgevoelige informatie is.
5.03
Agenda gerelateerde ingekomen brief
Op verzoek van VDG en GroenLinks tijdens raadsvergadering van 7 oktober 2021: brief van 21 juli 2021 inzake nieuwbouw St. Nicolaasschool. In de brief staan oude cijfers.
5.04
BII Kadernota Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant
SP en D66
5.05
BII Haalbaarheidsonderzoek Ontmoeten Noord-West
GroenLinks: Belangrijk dossier. Vragen over verschillende thema’s
SP
PvdA
CDA
D66:proces en draagvlak
VVD
5.06
BII Erfgoedvisie gemeente Oss 2021
GroenLinks: Vragen over relatie religieus - historisch erfgoed
SP
CDA
VVD
D66
5.06
Agenda gerelateerde ingekomen brief
5.06
Agenda gerelateerde ingekomen brief
6
Voortgang en verantwoording
6.1
Ingekomen stukken
Ingekomen A-stukken
• Niet bespreken
Ingekomen BI-stukken *Spreektijd 1 minuut per brief*
• Kort statement, opmerking of bestuurlijke vraag
• beperkte interrupties op antwoord portefeuillehouder mogelijk
Ingekomen BII-stukken  *Spreektijd 2 minuten per brief*
Deze stukken komen voortaan vóór de BI-stukken op de agenda
• aanduiding ingeschatte bespreektijd op basis van vooraf aangegeven motivatie
• 1 termijn
• geen debat
• op verzoek geven fracties mening
• beperkte interrupties van fracties en portefeuillehouder zijn toegestaan
• focus op vooraf aangegeven motivatie
6.1.01
A Brief uitvoeringskaders Sport Expertise Centrum 2021-2025
6.1.02
A Controleprotocol accountantscontrole boekjaar 2022 en normenkader boekjaar 2021
6.1.03
A Raadsinformatiebrief stand van zaken Ontwikkelagenda Wmo 2021-2023
6.1.04
A Verlenging samenwerkingsovereenkomst regionale coordinatie loket Uniek Sporten 2022
6.1.05
BII Brieven over stichting De Maasveren
De SP maakt zich ernstige zorgen over de continuïteit van de veerverbindingen en heeft vraagtekens over de handelswijze van het stichtingsbestuur. De gemeente verstrekt subsidie aan de Maasveren, met daarbij de boodschap dat dit een incidenteel bedrag is voor tekorten. De stichting moet in het beginsel haar eigen broek ophouden. Vervolgens is het bestuur daarmee aan de slag te gaan door de CAO voor medewerkers pogen te versoberen. Inwoners hebben groot belang bij de continuïteit van de stichting. De SP roept daarnaast het college nu al op om al het mogelijke te doen om nu al te bemiddelen, en niet af te wachten tot de behandeling van de commissievergadering. Tot slot verzoeken wij de opinienota Maasveren (met het kenmerk 3727970) te betrekken bij de bovenstaande stukken.
PvdA wil een reactie en weten hoe de ontwikkelingen gaan, in hoeverre die van invloed zijn op de continuïteit van de Maasveren.
6.1.05
Agenda gerelateerde ingekomen brief
De brief wordt ook op de lijst ingekomen stukken van de raadsvergadering geplaatst.
6.1.06
BII Delftse principes voor digital soevereiniteit
SP wil graag met de portefeuillehouder bespreken in hoeverre de genoemde problematiek rondom digitale soevereiniteit van een gemeente in Oss wordt onderkend en een plaats heeft binnen het bepalen van de strategie m.b.t. digitalisering.
6.1.07
BII handreiking omgaan met armoede in de jeugdgezondheid
6.1.08
BII Raadsinformatiebrief HAN onderzoek Toekomstvisie Elzenburg Oss
D66: wat gaan we er mee doen?
PvdA
CDA
6.1.09
BII Raadsinformatiebrief ontwikkelingen jeugdbescherming en jeugdreclassering GI’s
GroenLinks: heeft vragen over de haalbaarheid en het nut van de focus op werving.
6.1.10
BII Regionaal uitvoeringsplan brede aanpak dak- en thuisloosheid
SP: Dit vraagt om een lange termijn visie.
D66
6.1.10
BII Signalen daklozen op straat
PvdA
SP
D66
GroenLinks: korte opmerking
6.1.11
BI Raadsinformatiebrief taakstelling vergunninghouders 2e halfjaar 2021
GroenLinks: korte opmerking
6.1.12
BI Raadsinformatiebrief Onderwijsinspectie en Nationaal programma Onderwijs
CDA
6.1.13
BI Raadsinformatiebrief noodverordening maatschappelijke onrust rond voetbalwedstrijd TOP Oss – Helmond Sport gemeente Oss 12-11-2021
GroenLinks: heeft vragen over toekomstperspectief voetbalgeweld
6.2
Beantwoording vragen en toezeggingen
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag.
Beantwoording vragen en toezeggingen kunnen tot maandag voorafgaand aan deze vergadering tot 12.00 uur worden aangevuld.
6.2.2
Antwoord op de toezegging Informatie voor bewoners over ontwikkelingen in Oss Noord-West (21-066 )
6.2.3
Brief over de uitvoering van de motie ‘Prioriteit geven aan meest kwetsbare kinderen’
6.2.4
Afdoening motie borstonderzoek (21-036)
6.3
Voortgangslijst
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting