Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad - 14 december 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuurtje
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
5.a
Inspreekreactie dhr. Jansen namens de actiegroep Osse front tegen de stront
5.b
Inspreekreactie W. Vink over mestfabriek
6
Vaststelling van de agenda
7
Lijst ingekomen stukken
7.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
7.IV
Stukken ter afdoening in handen van de raadssgriffier stellen
8
A Gezondheidsbeleid 2018-2021
9
A Renovatie kleedaccommodatie MOSA’14
10
A Belastingvoorstel 2018
11
A Wijziging gemeenschappelijke regeling BSOB
11.a
Agenda gerelateerde ingekomen stukken Wijziging gemeenschappelijke regeling BSOB
12
A Fusie Stichting Openbaar Onderwijsgroep en Stichting Katholiek Basisonderwijs Oss
13
A Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening collegebesluit 31 oktober 2017
14
A Proeftuin Ruwaard
14.a
motie afschaffen eigen bijdrage Wmo
15
A Vaststelling bestemmingsplan Bredeweg 13
15.a
motie Bredeweg 13
16
B Windmolenpark Elzenburg - De Geer
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd

De Agendacommissie heeft besloten om de onderstaande drie raadsvoorstellen integraal te behandelen.

16
Inspreekreactie en aangeboden petitie
16.a
Windmolenpark Elzenburg-De Geer: ruimtelijk spoor
16.a.1
Motie Energiepark Elzenburg - De Geer
16.a.2
Amendement Budget voor ruimtelijk spoor Elzenburg - De Geer
16.b
Windmolenpark Elzenburg-De Geer: overeenkomst met Raedthuys over participatie
16.c
Windmolenpark Elzenburg-De Geer: keuze voor ontwikkelmodel voor het gemeentelijk deel van het windmolenpark
16.c.1
Motie Ontwikkelmodellen Elzenburg - De Geer
16.c.2
Amendement keuze ontwikkelmodel winpark
16.d1
Agenda gerelateerde ingekomen antwoorden over windpark
17
Voortgangslijst moties
18
Moties vreemd aan de orde van de dag
19
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
20
Sluiting