Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 24 oktober 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
6
Vaststelling van de agenda
7
Lijst ingekomen stukken
7.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
8
A Vaststellen bestemmingsplan Hustenweg ong. Maren Kessel 2019
9
A Aanwijzing Sti. Omroep Maasland tot lokale publieke media instelling
10
A Verordening Meedoen is belangrijk
11
A Besturing De Maashorst

11.a
Agenda gerelateerd ingekomen stuk Convenant grensoverschrijdende handhaving De Maashorst
12
B Beleidskader Armoede en Schulden
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
13
Voortgangslijst moties
14
Moties vreemd aan de orde van de dag
15
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
16
Sluiting