Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk - 5 september 2019

Locatie: Anton Jurgenszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Alfons Prinssen
Algemene documenten:

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
Afgemeld:
- De heer Holtkuile zal inspreken bij agendapunt 6.1.07 Brief over vervoer Arriva rondom (inburgerings) trajecten. Hij spreekt in namens Arriva.
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen en rondvraag Algemeen
4.2
Mededelingen en rondvraag Regionale Samenwerkingsverbanden
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
5
Adviesstukken
A Niet bespreken
BI 1 termijn/geen debat/weergeven standpunt/bestuurlijke vragen aan portefeuillehouder
BII 2 termijnen/debat/meerdere woordvoerders in de tweede termijn
5.1
A Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Oss 2019
5.2
A Zaterdagmarkt
5.3
BII Herbestemming Raadhuis Ravenstein
Pilot debat:
We gebruiken spreektijden. De bedoeling hiervan is om op hoofdlijnen aan te geven wat belangrijk is. Er geldt voor dit agendapunt tijdens de 1e termijn een spreektijd van 2 minuten per fractie. Tijdens de 2e termijn gelden geen spreektijden.
6
Voortgang en verantwoording
6.1
Ingekomen stukken
AI Niet bespreken
BI Kort statement/opmerking/bestuurlijke vraag
BII 1 termijn/geen debat/op verzoek geven fracties mening/beperkte interrupties van portefeuillehouder worden toegestaan
6.1.01
A Brief over toilettenbeleid in de gemeenten
Op verzoek van de fractie van PvdA. De fractie wil graag weten wat het college heeft gedaan met de vragenlijst. Als de vragen zijn beantwoord is toezending van het antwoord aan de raad voldoende. Zo niet, dan de brief agenderen voor de Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil dan graag weten wat het college gaat doen.
6.1.02
A Nieuw beleid voor AED's in de gemeente
6.1.03
A Raadsinformatiebrief rondom het sportakkoord en vitale sportvereniging
6.1.04
A Raadsinformatiebrief van wethouder den Brok over de ontwikkeling van het nieuwe ontmoetingscentrum in de Ruwaard
6.1.05
A Voortgangsverslag archief 2018
6.1.06
BI Brief over de motie Denk aan de ambulante handel markt
Op verzoek van de fractie van PvdA. De fractie wil een inhoudelijke discussie hierover voeren.
6.1.07
BI Brief over vervoer Arriva rondom (inburgerings)trajecten Participatiewet
Op verzoek van de fractie van PvdA. De fractie wil graag weten wat het college heeft gedaan of gaat doen met het aanbod van Arriva en wil de mening van de andere fracties horen.
6.1.07a
Agenda gerelateerd ingekomen stuk Brief over vervoer Arriva rondom (inburgerings)trajecten Participatiewet
6.1.08
BI Internationalisering
Op verzoek van de fracties van SP en GroenLinks
6.1.08a
BI Deelname Brabantse ondernemersreis naar Jiangsu in China 27 oktober - 3 november 2019
6.1.08b
BI Informatiememo over de Transport Logistics beurs in München van wethouder den Brok
6.1.08c
BI Inspiratie- en innovatiereis naar Silicon Valley (OIK) september 2019
6.1.09
BI Raadsinformatiebrief inclusief uitvoeringsplan over Regenboogstad Oss
Op verzoek van de fractie van GroenLinks
6.1.10
BI Raadsinformatiebrief over monitor discriminatie
Op verzoek van de fractie van GroenLinks
6.1.11
BI Raadsinformatiebrief van wethouder Den Brok over de ontwikkelingen van culturele veld in de gemeente Oss
Op verzoek van de fractie van GroenLinks
6.1.12
BI Schuldsanering en aanpak jongeren met schulden
Op verzoek van de fractie van GroenLinks
6.1.13
BII Brief over de wereldwijde Orange the World campagne
Pilot debat:
We gebruiken een optelklok. De bedoeling hiervan is om inzicht te geven in de duur van een betoog. De 'optelklok' is zo nodig zichtbaar op het scherm.

Op verzoek van de fractie van PvdA en de SP. De fractie van de PvdA wil graag weten wat het college heeft gedaan of gaat doen met het verzoek om mee te doen aan de campagne ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en wil de mening van de andere fracties horen.
6.1.14
BII Brief over het jaarverslag van Kringloopbedrijven Maasland
Pilot debat:
We gebruiken een optelklok. De bedoeling hiervan is om inzicht te geven in de duur van een betoog. De 'optelklok' is zo nodig zichtbaar op het scherm.
Op verzoek van de fractie van SP. De fractie wil een aantal onderwerpen uitgebreider bespreken, o.a. de inkomsten die er zijn en rondom de kledinginname.
6.1.14a
Agenda gerelateerd ingekomen stuk Brief over het jaarverslag van Kringloopbedrijven Maasland
6.1.15
BII Raadsinformatiebrief Urgente transformatieopgaven Jeugdhulp
Pilot debat:
We gebruiken een optelklok. De bedoeling hiervan is om inzicht te geven in de duur van een betoog. De 'optelklok' is zo nodig zichtbaar op het scherm.
We bespreken dit onderwerp in twee termijnen.
6.2
Beantwoording vragen en toezeggingen
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
6.2.01
Antwoord op de toezegging SPUK-subsidie (19-022)
6.2.02
Antwoord op toezegging Motie Bevrijding van Oss (19-008)
6.2.03
Invulling motie niets voor inwoners zonder inwoners (18-087)
6.2.04
Brief van wethouder Van Orsouw als antwoord op de toezegging Informatie over CMO en centrumondernemers (19-057)
6.2.05
Brief van Wethouder van Kessel met daarin een toelichting op de uitvoering van toezegging 'Bekostigingsmodel ONS welzijn' (19-048)
6.2.06
Raadsinformatiebrief over de motie wijkpunt De Hille (19-007)
6.2.07
Brief van wethouder Van Kessel als antwoord op de vragen over Wmo en regresrecht (18-138)
6.2.08
Antwoord op de toezegging Aantal laaggeletterden in Oss (19-051)
6.2.09
Antwoord op de toezegging Aantal vroegtijdig schoolverlaters (19-050)
6.2.10
Antwoord op de toezegging Vervangingsinvesteringen en stijging van bouwkosten (19-053)
6.2.11
Antwoord op toezegging Extra middelen jeugdzorg voor groep Verstandelijk Gehandicapten (19-052)
6.3
Voortgangslijst
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting