Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Opiniecommissie Ruimte - 12 september 2019

Locatie: Anton Jurgenszaal
Aanvang: 19:29
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: Jan van Kreij
Toelichting: Aansluitend start de Adviescommissie Ruimte, vervolg van de vergadering van 5 september 2019
Algemene documenten:

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
- Mevrouw van Erp spreekt in namens de Dorpsraad Geffen over agendapunt 5.1 Opinienota Dorpshart Geffen
Mevrouw van Erp geeft aan dat de inbreng van de Dorpsraad Geffen het volgende doel heeft:
“De Dorpsraad Geffen roept de Osse politiek op niet te dralen met het project Dorpshart Geffen, na het uitgebreide voorwerk dat onze inwoners hebben verricht.”
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen
4.2
Rondvraag
5
Opinierend
Twee termijnen/ruimte voor verduidelijkende vragen na de 1e termijn van een fractie/beeldvorming/belangrijke punten benoemen/ laat ruimte voor oordeelsvorming in 2e termijn/portefeuillehouder mag in 2e termijn interrupties plaatsen.
5.1
Opinienota Dorpshart Geffen
5.1.a
Inspreekreactie
6
Raadplegend / Raadgevend
Eén termijn/mening geven over voorgenomen collegebesluit/ruimte voor verduidelijkende vragen na de 1e termijn van een fractie.
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting