Vergaderkalender

link naar deze pagina

Agendacommissie - 26 januari 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 19:15
Voorzitter: Dolf Warris
Toelichting: Deze vergadering wordt niet uitgezonden, er wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Wilt u de vergadering bijwonen, neem dan contact op met de Raadsgriffie.
Algemene documenten:

1
Opening, afmeldingen, mededelingen
2
Vaststelling van de agenda
3
Ingekomen post, nagekomen stukken
3.1
Agenderen bestemmingsplan Schelversakker 1 Oss-2022
3.2
Agenderen bestemmingsplan Geffense Barrière
3.3
Agenderen beleidsinstrumenten woningmarkt
3.4
Agenderen kaderbrief 2023 RAV
3.5
Brief over Structuurvisie Oss-West-2022
3.6
Brief over informatienota's financiën
4
Terugblik vergaderingen
5
Verslag vergadering d.d. 23 december 2021
6
Vaststelling conceptagenda's raadsadviescommissies
Toelichting: Er dient m.n. te worden gelet op de noodzaak om alle agendapunten te behandelen, het voorstel voor de wijze waarop ze worden behandeld en wie ervoor moet worden uitgenodigd

De vergaderstukken kunt u op iBabs vinden bij de betreffende vergadering
6.1
Commissie Ruimte
6.2
Commissie Sociaal Bestuurlijk
6.2.a
Kaderbrief begroting 2023 Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
7
Vaststelling conceptagenda raadsvergadering
8
Wijzigingen Vergaderdata 2021
9
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
10
Rondvraag
11
Sluiting