Vergaderkalender

link naar deze pagina

Opinierende commissie - 24 oktober 2013

Locatie: Titus Brandsmazaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Toon Jaspers
Toelichting: Hieronder ziet u de agenda zoals vastgesteld door de agendacommissie
Algemene documenten:

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen
4.2
Rondvraag
5
Ter opiniering
5.1
Veranderagenda voor een duurzaam en cultureel Oss
5.2
Hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst
5.3
Regionale samenwerking en opdrachtgeverschap in de transities Jeugdzorg en AWBZ
6
Voortgang en verantwoording
7
Agenda gerelateerde ingekomen stukken
7.1
Plan van Aanpak 'Herziening kunst- en cultuurvisie op basis van bezuinigingsopdracht VJN 2013'
7.2
Besluit van burgemeester en wethouders, d.d. 24 september 2013, over het verslag Werkconferentie Culturele Identiteit
8
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
9
Sluiting