Vergaderkalender

link naar deze pagina

Adviescommissie Ruimte - 20 januari 2022

Locatie: Commissiezaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Jan van Kreij
Toelichting: Iedereen kan de vergaderingen digitaal volgen. Kijk daarvoor op de website van de gemeente Oss ( www.oss.nl/liveuitzending )

De agenda kan wijzigen als gevolg van actuele ontwikkelingen. Houdt u daarom de website van de gemeente Oss in de gaten voor de laatste wijzigingen.

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
\- Inspreker namens de organisatie Duurzaam Natuurlijk over agendapunt 5\.01 Openbaarmaking uitslag prijsvraag ontwikkeling Raadhuislaan Noord
\- Inspreker over agendapunt 6\.03 Overslag giftig graan en parkeren gevaarlijke stoffen op rangeer terrein
\- Inspreker over agendapunt 6\.1\.07 Initiatiefvoorstel voor Gymzaal nabij Slowcare
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen en rondvraag Algemeen
4.2
Mededelingen en rondvraag Regionale Samenwerkingsverbanden
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
5
Adviesstukken
Adviesstukken A
• Niet bespreken
• Stemverklaring tijdens raadsvergadering is mogelijk
Adviesstukken BI
• 1 termijn
• er is geen debat nodig om tot een advies aan de raad te komen
• weergeven standpunt of bestuurlijke vragen aan portefeuillehouder
• interrupties op antwoord portefeuillehouder zijn mogelijk
Adviesstukken BII
• 2 termijnen
• Debat
• maximale spreektijd 1e termijn 3 min per fractie
• verhelderende vragen na bijdragen in 1e termijn (ook door portefeuillehouder)
• meerdere woordvoeders in de tweede termijn
• focus op advies aan de raad
5.01
BII Openbaarmaking uitslag prijsvraag ontwikkeling Raadhuislaan Noord (voormalig Belastingkantoor)
GroenLinks: Vragen over groen en de inrichting van het plan
D66: wat is doorslaggevend argument ten opzichte van de andere 2 indieners

Agendapunt 6.1.06 Feitenrelaas en de relatie plan Coöperatie Maasvallei kan hierbij betrokken worden.
5.02
BI Vestiging voorlopig voorkeursrecht Stedelijke ontwikkeling Oss-West
Beter Oss
SP
CDA
5.03
BII Visie Transformatie Bedrijventerrein Euterpelaan
Beter Oss
SP
D66: Fasering en middelen bespreken
VVD
5.04
BII Vaststelling bestemmingsplan 'Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’
SP
PvdA
D66: Nadere toelichting aanpassing nav zienswijze en wens raad**Opmerking over de kaarten in de bijlage.**
De kaarten hebben een titel en een legenda. Wanneer dit op een iPad wordt bekeken verschijnen de titels en de legenda als stippen.
Een iPad vertaalt de bijlage anders waardoor het niet leesbaar is. Ons advies is om de bijlage op een PC te openen waar alles gewoon zichtbaar en leesbaar is.
pdf Voorblad Advies commissie over Vaststelling bestemmingsplan Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’.docx (3.4MB)
pdf Raadsvoorstel vaststelling bp Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West .docx (1.8MB)
pdf Concept-Raadsbesluit bestemmingsplan Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West.docx (23KB)
overig Bijlage 1 Facetplan geluid (Oss) - toelichting met bijlagen.PDF (67.6MB)
pdf Bijlage 2 Facetplan geluid (Oss) vastgesteld Regels met bijlagen.pdf (1.2MB)
pdf Bijlage 3 Facetplan geluid (Oss) vastgesteld Verbeelding met ondergrond.pdf (1.5MB)
pdf Bijlage 4 Facetplan geluid (Oss) vastgesteld Verbeelding zonder ondergrond.pdf (131KB)
pdf Bijlage 5 Facetplan geluid (Oss) vastgesteld Lijst van wijzigingen bestemmingsplan facetplan.pdf (1004KB)
overig Bijlage 6a Nota zienswijzen bestemmingsplannen Heesch West excl bijlagen .PDF (5.4MB)
pdf Bijlage 6b Bijlagen behorende bij Nota zienswijzen bestemmingsplan Heesch West en Facetplan geluidszone Heesch West.pdf (4.1MB)
pdf (Ter info) Bijlage 7 Heesch West (gemeente s-Hertogenbosch) vastgesteld Toelichting met kaft.pdf (30.6MB)
pdf (Ter info) Bijlage 8 1 Heesch West (gemeente s-Hertogenbosch) vastgesteld Regels met kaft.pdf (2.2MB)
pdf (Ter info) Bijlage 8 2 Heesch West (gemeente s-Hertogenbosch) vastgesteld Bijlagen regels met kaft.pdf (7.5MB)
pdf (Ter info) Bijlage 9 Heesch West (gemeente s-Hertogenbosch) vastgesteld Verbeelding met ondergrond.pdf (2MB)
pdf (Ter info) Bijlage 10 Heesch West (gemeente s-Hertogenbosch) vastgesteld Verbeelding zonder ondergrond.pdf (363KB)
pdf (Ter info) Bijlage 11 Heesch West (gemeente s-Hertogenbosch) vastgesteld Circulair Kwaliteitsplan.pdf (2.7MB)
pdf Besluit college over Vaststelling bestemmingsplan Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’ .pdf (52KB)
5.04
Agenda gerelateerd memo van wethouder Den Brok
Het memo van wethouder den Brok geeft aan dat er een verkeerde figuur is gebruikt in de stukken die ter informatie zijn toegevoegd en geeft het juiste figuur.
De stukken waar dit verkeerde figuur in is gebruikt zijn:
\- \(ter info\) Bijlage 8\.2 Heesch West \(gemeente s\-Hertogenbosch\) vastgesteld bijlagen regels met kaft\. \(pagina 93\)
\- \(Ter info\) Bijlage 11 Heesch West \(gemeente s\-Hertogenbosch\) vastgesteld circulair Kwaliteitsplan\.\. \(pagina 18\)
6
Voortgang en verantwoording
6.1
Ingekomen stukken
Ingekomen A-stukken
• Niet bespreken
Ingekomen BI-stukken *Spreektijd 1 minuut per brief*
• Kort statement, opmerking of bestuurlijke vraag
• beperkte interrupties op antwoord portefeuillehouder mogelijk
Ingekomen BII-stukken *Spreektijd 2 minuten per brief*
Deze stukken komen voortaan vóór de BI-stukken op de agenda
• aanduiding ingeschatte bespreektijd op basis van vooraf aangegeven motivatie
• 1 termijn
• geen debat
• op verzoek geven fracties mening
• beperkte interrupties van fracties en portefeuillehouder zijn toegestaan
• focus op vooraf aangegeven motivatie
6.1.01
A Raadsinformatiebrief Voortgangsrapportage invoering Omgevingswet
6.1.02
BII Brief over pinautomaat Jurgenshof
Op verzoek van de fractie van D66, heeft de overheid een rol en wat vinden de overige fracties

Op verzoek van de fractie van het CDA. De fractie wil weten war er aan de hand is. (Update: Het CDA heeft aangegeven niet langer het woord te hoeven voeren over dit onderwerp)
6.1.02
BII Verzoek heroverweging plaatsing geldautomaten aan het Heschepad Oss
6.1.03
Agenda gerelateerde ingekomen brief Antwoord college op brief gevaarlijke stoffen op rangeerterrein
6.1.03
BII Overslag giftig graan en parkeren gevaarlijke stoffen op rangeerterrein
Op verzoek van de fractie van SP. De SP heeft aanvullende vragen en wil graag reageren.
6.1.04
BII Beheerplan Parkeren 2021-2022
6.1.05
BII Ambitiedocument gedeelde mobiliteit Oost-Brabant
GroenLinks: Zorgen over de rol van de provincie
CDA
6.1.06
BII Feitenrelaas en de relatie plan Coöperatie Maasvallei
D66 wil de mening van de fracties of dit lokale initiatief een kans moet krijgen.
6.1.06
agenda gerelateerde ingekomen brief
brief staat ook op de lijst ingekomen stukken raadsvergadering 27 januari 2022
6.1.07
BII Initiatiefvoorstel voor Gymzaal nabij SlowCare
D66 vraagt of de antwoorden op technische vragen aanleiding geeft om de  procedure te herzien.
PvdA wil, in aanvulling op de raadsinformatiebrief, weten wat de stand van zaken is.

Agendapunt 6.2.2 Elzeneind over Bene-Vivendo en Slowcare kan hierbij betrokken worden.
6.1.07
agenda gerelateerde ingekomen brief
brief staat ook de lijst ingekomen stukken raadsvergadering 27 januari 2022
6.1.08
BII Integrale aanpak scenario s Macharen
SP: vragen over de rol van de gemeente in dit proces
CDA
VDG
6.1.09
BI 1e Voortgangsrapportage IUP 2021
GroenLinks Korte opmerking
6.1.09
Agenda gerelateerd 1e voortgangsrapportage IUP
Op verzoek van wethouder van der Schoot voegen we bijgaande folder “Beheer doet er toe” ter informatie toe aan het agendapunt 1ste financiële voortgangsrapportage IUP 2021 van de cie Ruimte van 2 december.  De openbare ruimte is een van de belangrijkste kapitaalgoederen van onze gemeente. Tijdig onderhoud vraagt veel inspanning en geld, maar is naar de toekomst minder een doel op zich als we de openbare ruimte steeds meer zien als middel om brede maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. In de programmabegroting noemen we die aanpak kansgestuurd beheer. Bijgaande folder geeft een goed overzicht van deze brede opgaven. We streven er naar in de toekomst de voortgangsrapportage IUP ook beter te voorzien van informatie over inhoudelijke bijdrage van projecten aan deze maatschappelijke uitdagingen.
6.1.10
BI Gebundelde procedure ontwerpbestemmingsplannen Binnenstraat ong. Herpen-2022, Polderstraat 12 Macharen 2022, Wilgenstraat 8 Geffen 2022, Berghemseweg 7 Herpen 2022
SP Opmerking
6.1.11
BI Ontwerpbestemmingplan Geffense Barriere
SP Opmerking
CDA
6.1.12
Agenda gerelateerd
6.1.12
BI Ontwerpbestemmingsplan Schelversakker 1 Oss - 2022
VDG
SP Opmerking
6.2
Beantwoording vragen en toezeggingen
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag.
Beantwoording vragen en toezeggingen kunnen tot maandag voorafgaand aan deze vergadering tot 12.00 uur worden aangevuld.
6.2.1
Beantwoording wethouder v.d. Schoot over IBN Centrum Oss (21-070)
6.2.2
RIB Elzeneind over Bene-Vivendo en Slowcare (21-052)
6.2.3
Beantwoording Motie door de gemarkeerde bomen het bos weer zien (21-042)
6.3
Voortgangslijst
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting