Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Rekeningcommissie - 28 mei 2020

Locatie: Commissiezaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Jan Zoll
Toelichting: Deze bijeenkomst vindt fysiek plaats.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
3
Mededelingen
4
Adviesstukken
4.1
Accountantsverslag en jaarrekening 2019
4.2
Rechtmatigheidsverklaring
4.3
Eerste financiele tussenrapportage 2020
4.4
Meerjaren programma (MPG) 2020 – 2023
Projectrapportages 2019 ligt vertrouwelijk ter inzage bij de Raadsgriffie
5
Ingekomen stukken
6
Rondvraag
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
zie Rekeningcommissie vertrouwelijke vergaderstukken
8
Sluiting