link naar deze pagina

Raadsvergadering - 2 juli 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 19:45
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 21 juni 2018
4
Interpellaties
5
Inlichtingen college
5.a
Benoeming wethouder mevrouw G.H. Toeter - Aalderink
6.
Vaststellen Rechtspositionele regelingen griffie (hamerstuk)
De gemeenteraad is sinds het dualisme de werkgever van de griffiemedewerkers. De raad dient wijzigingen in de arbeidsvoorwaardenregelingen voor de griffie vast te stellen. Geconstateerd is, dat de landelijke en lokale wijzigingen in de rechtspositie die zich de afgelopen jaren hebben voor gedaan nog niet formeel door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Dit is wel noodzakelijk. Deze omissie wordt door dit voorstel hersteld waardoor de rechtspositie van de medewerkers van de griffie na besluitvorming door de raad weer (grotendeels) gelijk oploopt met die van de ambtelijke medewerkers.
7
Rondvraag
8
Sluiting