link naar deze pagina

Rekeningcommissie - 28 maart 2019

Locatie: vergaderzaal de Gunne
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: dhr. A. van der Wilt
Toelichting: Voorafgaand aan het rond-de-tafelgesprek.

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Besluitenlijst vergadering d.d. 18 oktober 2018
4
Raadsvoorstel en -besluit Beleidsnota activa- en afschrijvingsbeleid
De nota activa- en afschrijvingsbeleid is een instrument dat zorgt voor het eenduidig behandelen van gemeentelijke investeringen en daaruit voortvloeiende jaarlasten, de zgn. kapitaallasten.
De huidige nota voldoet niet meer aan de laatste wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Bovendien is het belang van de balans, het financieel meerjarenbeleid en de financiële positie toegenomen, waardoor meer bevoegdheden bij de gemeenteraad zijn neergelegd. Voortaan vindt besluitvorming over bijvoorbeeld afschrijvingsmethoden en looptijden op raadsniveau plaats. De gemeenteraad wordt gevraagd de beleidsnota activa- en afschrijvingsbeleid vast te stellen.
5
Rondvraag
6
Sluiting