link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 28 januari 2021

Locatie: MS Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. A. Booijink-Jonkman
Toelichting: In het rond-de-tafelgesprek wordt gesproken over bestemmingsplan Nieuw Heeten locatie Timmermanshuis, ontwikkelingen VTH en bijpraatsessie Omgevingsvisie.

Als je wilt meepraten kan dit digitaal via MSTeams. Aanmelden kan tot uiterlijk 28 januari 2021 12.00 uur via griffie@raalte.nl Je kunt jouw bijdrage ook mailen. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.
5
Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Nieuw Heeten, partiële herziening nr. 1, locatie Timmermanshuis (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
Op de inmiddels braakliggende gronden van de locatie Timmermanshuis in Nieuw Heeten stonden ooit het dorpshuis en een gymzaal. Omdat er in Nieuw Heeten vraag is naar zogenaamde woonwerkkavels is ervoor gekozen om deze gronden daarvoor te gaan bestemmen op basis van het vastgestelde stedenbouwkundig plan. Hiertoe moet het bestemmingsplan aangepast worden, omdat de huidige bestemmingen Maatschappelijk (tbv het dorpshuis) en recreatie (tbv de gymzaal) dit niet mogelijk maken. In het ontwerpbestemmingsplan is daarom een woonbestemming gelegd voor de woon-werkkavels met de mogelijkheid voor een groter bijgebouw/bedrijfsgebouw dan regulier toegestaan zou zijn. Gedurende de inzagetermijn is er één zienswijze ingediend. Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen..
6
Ontwikkelen VTH uitvoeringsbeleid (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
Op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) dient binnen de gemeente Raalte nieuw beleid te worden ontwikkeld. Concrete aanleiding hiervoor is de wettelijke plicht zoals deze in 2017 is neergelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het bestaande beleid is sterk verouderd en aan een herziening toe. Deze sessie wordt gebruikt voor beeldvorming en het ophalen van gedachten van de gemeenteraad.
7
Bijpraatsessie Omgevingswet (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
De gemeenteraad heeft de Omgevingsvisie ter vaststelling aangeboden gekregen. Dit rond-de-tafelgesprek wordt gebruikt als bijpraatsessie over de stand van zaken rond de (invoering van de) Omgevingswet.
8
Sluiting