link naar deze pagina

Raadsvergadering - 20 april 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 30 maart 2017
4
Interpellaties
5
Inlichtingen college
6
De Raad op Pad in Heino (bespreekstuk)
Op 4 april 2017 heeft de gemeenteraad een bezoek gebracht aan het dorp Heino. Inwoners konden in een pitch aangeven wat zij voor hun dorp belangrijk vinden. De gemeenteraad bespreekt hoe de gemeente verder gaat met de ingebrachte voorstellen.
7
Vaststellen raadsvoorstel Verkeersstudie Bereikbaarheid centrum Raalte (bespreekstuk)
Bij de behandeling van de Centrumvisie Raalte is afgesproken om een verkeerskundige verkenning op te stellen met maatregelen die de bereikbaarheid van het centrum van Raalte verbeteren. Onderzoek naar de wenselijkheid van het toegankelijk maken van de verbinding Almelosestraat – Brugstraat voor gemotoriseerd verkeer moest onderdeel zijn van de verkenning.
De verkenning is inmiddels uitgewerkt in een verkeersstudie naar de bereikbaarheid van het centrum en heeft opgeleverd dat de bereikbaarheid van het centrum en de parkeervoorzieningen door de gebruikers als goed wordt ervaren. Ook is geconcludeerd dat er verkeerskundig geen aanleiding is tot ingrijpende maatregelen. Wel is er aanleiding voor optimalisatie van de bereikbaarheid.
Voorgesteld wordt om bij de verkeersstructuur voor de inrichting van de openbare ruimte uit te blijven gaan van ‘Verblijfsgebied’ en o.b.v. de uit het onderzoek naar voren gekomen oplossingsrichtingen, een maatregelenpakket uit te werken om de bereikbaarheid te verbeteren. Verder wordt voorgesteld om de verbinding Almelosestraat - Brugstraat niet open te stellen voor gemotoriseerd verkeer.

De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de verkeersstudie en in te stemmen met het opstellen van een maatregelenpakket om de bereikbaarheid van het centrum te verbeteren.
8
Vaststellen raadsvoorstel inrichting en financiele bijdrage knooppunt Raalte (bespreekstuk)
Provincie, Rijk, ProRail en de gemeente Raalte hebben gezamenlijk een plan ontwikkeld voor het ongelijkvloers maken van knooppunt Raalte (N35/N348, Kruispunt Bos), inclusief fietsverbinding, en de spoorwegovergang in de N348. De totale kosten bedragen € 50 mln. De minister heeft een bijdrage van maximaal € 12,5 mln toegezegd en Gedeputeerde Staten hebben een voorstel voor een investeringsbesluit van € 33 mln bij de Staten neergelegd. Met het realiseren van het project knooppunt Raalte wordt weer een grote stap gezet in de realisatie van de Marsroute N35 (opwaardering naar een 100km/uur stroomweg met 2x2 rijstroken en ongelijkvloerse kruisingen). Realisatie van dit project zorgt voor een betere doorstroming en meer veiligheid voor zowel weg-, fiets-, als spoorverkeer in Raalte.
De raad wordt voorgesteld een financiële bijdrage van € 4,5 mln te leveren. De provincie heeft de gemeente Raalte in de gelegenheid gesteld een voorkeursverbinding aan te dragen voor de afwikkeling van het fietsverkeer bij knooppunt Raalte. Geadviseerd wordt kennis te nemen van de quick scan fietsverbindingen en een nader onderzoek uit te voeren naar een fietsverbinding met twee onderdoorgangen tussen de Ceintuurbaan en de Burgemeester Zuidwijklaan (ter hoogte of ten westen van de rotonde Ridderschapsweg) met daarbij een optimalisatie van de fietsverbinding van/naar Heino.
8.a
Motie vreemd aan de orde
9
Rondvraag
10
Sluiting