link naar deze pagina

Raadsvergadering - 30 maart 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
2.a
(Her)benoeming leden Rekenkamercommissie
De benoemingstermijn van de heer Wissink, lid van de Rekenkamercommissie, loopt af op 1 april 2017. Hij heeft te kennen gegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen.
De heer Kamstra, lid van de Rekenkamercommissie, heeft aangegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen.
In overleg tussen de Rekenkamercommissie en de Rekeningcommissie is de vacature opengesteld.
Uit de Rekeningcommissie is een selectiecommissie samengesteld, aangevuld met twee leden van de Rekenkamercommissie. De selectiecommissie is ondersteund door de griffier.
Er hebben 10 personen gereageerd en met drie kandidaten is een gesprek gevoerd.
De selectiecommissie stelt voor mevrouw O.P. Wertheim – Davygora te benoemen.
3
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 2 maart 2017
4
Interpellaties
5
Inlichtingen college
6.
Vaststellen raadsvoorstel route gevaarlijke stoffen (hamerstuk)
Per 1 april 2015 is de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) gewijzigd. Met de wijziging is een Basisnet voor vervoer van gevaarlijke stoffen opgenomen. In dit Basisnet zit nu een deel van de N35. Als gevolg hiervan moet de door de gemeente vastgestelde routering in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe regeling in de Wvgs. Hierbij kan de gemeente alleen delen van de N348 aanwijzen en wel die delen die aansluiten op de N35. Dit moet voor 1 april 2017 gerealiseerd zijn. De wijziging in de regelgeving is van technische aard en leidt niet tot een andere routering voor gevaarlijke stoffen.
7
De Raad op Pad in Lierderholthuis (bespreekstuk)
Het raadsvoorstel is vanaf woensdag 29 maart 2017 beschikbaar.
Op 14 maart 2017 heeft de gemeenteraad een bezoek gebracht aan het dorp Lierderholthuis. Inwoners konden in een pitch aangeven wat zij voor hun dorp belangrijk vinden. De gemeenteraad bespreekt hoe de gemeente verder gaat met de ingebrachte voorstellen.
8.
Vaststellen nieuwe verordening reclamebelasting 2017, intrekken parkeerverordening 2003 en verordening parkeerbelastingen 2017 (bespreekstuk)
Door het afschaffen van het betaald parkeren in Raalte en de afspraak dat de centrumondernemers daarin een financiële bijdrage doen van € 750.000, wordt voorgesteld, om de bijdrage van de ondernemers te innen via het verhogen van de tarieven voor de reclamebelasting, met ingang van 2017. Daarnaast worden er twee verordeningen ingetrokken; die kunnen door de nieuwe maatregelen en vastgestelde beleidsregels vervallen.
9
Rondvraag
10
Sluiting