link naar deze pagina

Raadsvergadering - 29 oktober 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Besluitenlijst van de vergadering van 24 september 2015
4
Interpellaties
5
Inlichtingen college
6
Krediet verbouwing gemeentewerf i.v.m. komst groenmedewerkers WSW (hamerstuk)
Om de WSW-groen medewerkers, die onder aansturing van de gemeente Raalte komen te werken, te faciliteren, is o.a. aanpassing van de gemeentewerf nodig. Dat betreft een interne verbouwing en het realiseren van extra stallingsruimte. Daarvoor wordt een krediet aangevraagd van € 320.000, waarvan de kapitaallasten en de onderhoudskosten gedekt kunnen worden vanuit bestaande budgetten.
7
Vaststelling Welstandsnota gemeente Raalte 2015 (hamerstuk)
De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de bezuinigingsvoorstellen op 3 juli 2014 besloten om het welstandstoezicht in de gemeente Raalte per 1 januari 2016 af te schaffen. Het is wettelijk verplicht om de welstandstoets uit te voeren en het lokale welstandsbeleid vast te leggen; dus ook welstandsvrij. Het ontwerp van de nieuwe Welstandsnota heeft ter inzage gelegen en er is een voorlichtingsavond geweest. Er is één zienswijze ingediend door het Oversticht te Zwolle. De gemeenteraad wordt voorgesteld de nieuwe Welstandsnota vast te stellen.
8
Uitgangspunten afvalstoffenheffing begroting 2016 (hamerstuk)
Met ingang van 2015 zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in de wijze van inzamelen van huishoudelijk afval. Deze aanpassingen waren ingegeven door landelijke ontwikkelingen en het hoofdlijnenakkoord van het college: inzetten op hergebruik van grondstoffen om zo een bijdrage te leveren aan de landelijke doelstellingen en aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen.
Door de aanpassingen is uitgegaan van een lager aantal aanbiedingen voor restafval en een toename van het aantal aanbiedingen gft-afval. De cijfers over de 1e helft van 2015 tonen aan dat er minder restafval wordt aangeboden en meer gft-afval. Deze positieve ervaringen van het eerste half jaar 2015 willen wij vertalen in de uitgangspunten voor de afvalstoffenheffing 2016.
9
Ondernemersfonds en reclamebelasting (hamerstuk)
In 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorbereiding van de invoering van een reclamebelasting voor het centrum van Raalte. Dit naar aanleiding van een verzoek van het Raalter Ondernemers Verbond (ROV) om via een reclamebelasting de financiële voeding te regelen voor een ondernemersfonds. Hiermee krijgt het ROV meer financiële slagkracht om de uitstraling en het economisch functioneren van het centrum te versterken. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de invoering van een ondernemersfonds en de heffing van reclamebelasting voor het centrum van Raalte.
9.a
Motie vreemd aan de orde
10
Rondvraag
11
Sluiting