link naar deze pagina

Raadsvergadering - 5 november 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 19:00
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Besluitenlijst van de vergadering 29 oktober 2015
4
Programmabegroting 2016 en meerjarenbeleidsplan 2017-2019
In de programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 wordt een beeld geschetst van de beleidsvoornemens gedurende het komende jaar en de daaraan verbonden budgettaire consequenties. Ook wordt een (financiële) doorkijk gegeven voor de jaren 2017-2019.
4.a
Algemene beschouwingen Gemeentebelangen
4.b
Algemene beschouwingen CDA
4.c
Amendementen
4.d
Moties
5
Begrotingswijziging 2016
De begrotingswijzigingen maken deel uit van de begroting en zijn daarin verwerkt. Het betreft administratieve wijzigingen.
6
Belastingverordeningen 2016
Het gaat hier om de volgende belastingverordeningen, die tegelijk met de begroting worden vastgesteld.
7
Rondvraag voor raadsleden
8
Sluiting