link naar deze pagina

Raadsvergadering - 21 april 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 31 maart 2016
4
Interpellaties
5
Inlichtingen college
6.
Raadsonderzoek De Zegge VII (bespreekstuk)
In de agendacommissie is afgesproken om in deze vergadering een debat te voeren over een in te stellen raadsonderzoek naar De Zegge VII.
6.a
Raadsonderzoek De Zegge VII motie
7.
Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, partiele herziening nr. 13 omgeving Bornweg 4 (bespreekstuk)
Het bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening nr. 13, omgeving Bornweg 4 maakt een Rood voor Rood ontwikkeling mogelijk. Op het perceel worden in totaal 1.804 m2 landschapsontsierende gebouwen gesloopt waardoor de mogelijkheid ontstaat van twee compensatiekavels. De bestaande karakteristieke boerderij blijft behouden.
8.
Vaststellen beleidsnota verbonden partijen (bespreekstuk)
De uitvoering van taken is voor gemeenten steeds complexer geworden. In toenemende mate moeten zij een beroep doen op andere organisaties waaraan zij taken uitbesteden, via inkoop of subsidie of via uitvoering door verbonden partijen. Bij verbonden partijen kan het zowel gaan om privaatrechtelijke rechtspersonen die een rol spelen in de uitvoering van een publieke taak als om gemeenschappelijke regelingen.
De beleidskaders worden herzien mede naar aanleiding van een onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie over verbonden partijen. Het is een wens van de gemeenteraad om ons huidige beleid te actualiseren om zo een betere grip te krijgen op de verbonden partijen.
8.a
Vaststellen beleidsnota verbonden partijen
9.
Vaststellen parkeernormen Raalte 2015 (bespreekstuk)
Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan voor de voormalige Welkooplocatie is toegezegd de regeling over parkeernormering aan de raad voor te leggen. Bij parkeernormering gaat het om het aantal parkeerplaatsen dat aangelegd moet worden als sprake is van een bestemmingsplanwijziging. Het aantal parkeerplaatsen is afhankelijk van de nieuwe bestemming. Door het college zijn op 3 november 2015 de "Parkeernormen Raalte 2015" vastgesteld. Deze normen zijn bekend gemaakt op 2 december 2015 en in werking getreden op 10 december 2015. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van deze parkeernormen en deze als uitgangspunten te gebruiken in bestemmingsplannen.
10
Rondvraag
11
Sluiting