link naar deze pagina

Raadsvergadering - 2 maart 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 26 januari 2017
4
Interpellaties
5
Inlichtingen college
6
Vaststellen raadsvoorstel 4e wijziging legesverordening 2017 (hamerstuk)
Door een administratieve fout zijn vijf tarieven vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning binnen hoofdstuk 2 van de tarieventabel legesverordening 2017 onjuist vermeld; een deel van het bedrag is weggevallen. Voorgesteld wordt om deze fout te herstellen door juiste tarieven in de tarieventabel op te nemen.
7.
Vaststellen raadsvoorstel rapport rekenkamercommissie gemeentelijke belastingen (hamerstuk)
Door de rekenkamercommissie is onderzoek gedaan naar gemeentelijke belastingen. Doel van het onderzoek was om inzicht te geven of de werkwijze van de gemeente Raalte ten aanzien van gemeentelijke belastingen doeltreffend en doelmatig is. De aanbevelingen van de rekenkamer zijn door het college overgenomen.
8
Vaststellen raadsvoorstel bestemmingsplan 'Wijziging Borgwijk fase 2, partiele herziening nr. 1, omgeving Sigmeyer' (hamerstuk)
Deze partiële herziening heeft betrekking op een klein gebiedje ten zuiden van de Sigmeyer in het oostelijk deel van de woonwijk Borgwijk in Luttenberg. In het huidige bestemmingsplan is vastgelegd dat binnen het plangebied maximaal vijf woningen gerealiseerd mogen worden, van het type vrijstaand en twee onder één kap. Inmiddels is in dit plangebied voor vijf rijwoningen een omgevingsvergunning verleend, waarmee het maximum aantal woningen reeds is vergund. Met dit voorstel worden, door middel van een nieuw bestemmingsplan aan dit plangebied drie woningen toegevoegd (conform de oorspronkelijke planopzet) en wordt de gewijzigde situatie planologisch geregeld. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan daarom ongewijzigd worden vastgesteld.
9.
Vaststellen raadsvoorstel Afwijken bestemmingsplan Nieuwe Deventerweg 17 Raalte (hamerstuk)
Afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van een groothandel in motorbrandstoffen en smeerolie, een verkooppunt in motorbrandstoffen met bijbehorende shop en kantoorruimte en een autowasserette aan de Nieuwe Deventerweg 17 te Raalte. De gevraagde activiteit is in strijd met de regels van het bestemmingsplan.
Medewerking kan alleen worden verleend door af te wijken van het bestemmingsplan met toepassing van de uitgebreide procedure.
10.
Vaststellen raadsvoorstel Eenmalige investeringssubsidie 't Asspel en De Schalm (hamerstuk)
Mariënheem is één van de negen dorpen van de gemeente Raalte. Zoals in bijna alle dorpen van de gemeente Raalte is de gemeenschapszin groot en hecht men aan het zelf organiseren van activiteiten en behoud van sociale kwaliteit. In het dorp Mariënheem zijn de sport- en dorpshuisfuncties ondergebracht in twee verschillende accommodaties, 't As-spel en de Schalm.
Beide accommodaties zijn de verantwoordelijkheid van de inwoners van Mariënheem en worden door vrijwilligers onderhouden en geëxploiteerd. De besturen van beide accommodaties werken aan het verbeteren en uitbreiden van de samenwerking om sport en sociale kwaliteit in het dorp te behouden en waar mogelijk te versterken. De Schalm is aan een renovatie toe om multifunctioneler gebruikt te kunnen worden en in 't As-spel is door verplaatsing van de kantine een ruimte vrijgekomen die aangepast moet worden zodat deze multifunctioneel gebruikt kan worden voor verschillende doelgroepen. Naast zelfwerkzaamheid en bijdragen van fondsen vraagt Mariënheem in totaal een bijdrage van € 200.000,-- van de gemeente Raalte. Er is door de gemeente, met succes, een subsidie aangevraagd in het kader van de regeling Leefbare Kleine kernen van de provincie Overijssel. De provincie heeft onlangs een positief besluit genomen en er is een beschikking ontvangen van € 50.000,-- voor beide accommodaties inclusief aanpassing van de buitenruimte. De totale gemeentelijke bijdrage, na aftrek subsidie provincie, wordt dan € 150.000,--.
11
De Raad op Pad in Heeten (bespreekpunt)
Het raadsvoorstel is vanaf woensdag 1 maart 2017 beschikbaar.
Op 14 februari 2017 heeft de gemeenteraad een bezoek gebracht aan de kern Heeten. Inwoners konden in een pitch aangeven wat zij voor hun dorp belangrijk vinden. De gemeenteraad bespreekt hoe de gemeente verder gaat met de ingebrachte voorstellen.
12.
Vaststellen raadsvoorstel Verkeersveiligheid Heuvelweg Luttenberg (bespreekstuk)
Tijdens de Raad op Pad op 9 februari 2016 in Luttenberg is een idee om de Heuvelweg verkeersveiliger te maken gepitcht. Er zijn meerdere varianten denkbaar om dit te realiseren. Het college stelt de raad voor te kiezen voor het instellen van een 60 km/u regime met flankerende maatregelen.
13
Vaststellen raadsvoorstel gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten (bespreekstuk)
De contracten van de accountantsdienstverlening van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR) lopen af. Binnen de gemeenten is gekeken naar de mogelijkheden om weer te komen tot één gezamenlijke aanbesteding van de accountantsdiensten in DOWR verband. De afzonderlijke raden wordt voorgesteld een gezamenlijke Europese openbare aanbestedingsprocedure te doorlopen.
14.
Vaststellen raadsvoorstel Deelname Sallandse Dialoog (bespreekstuk)
De Sallandse Dialoog is de publiek-private samenwerking, in de vorm van een coöperatieve vereniging, om de financiële redzaamheid van inwoners in de regio Salland te verbeteren. 30 bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeentelijke instanties zijn sterk gemotiveerd om samen de toename van schuldenproblemen te verminderen.
Door zich aan te sluiten bij de Sallandse Dialoog U.A. streeft de gemeente Raalte er samen met de andere partners naar om de financiële zelfredzaamheid van inwoners van Salland op alle mogelijke manieren te vergroten en om de toename van schuldenproblemen te stoppen.
14.a
Motie vreemd aan de orde
15
Rondvraag
16
Sluiting