link naar deze pagina

Raadsvergadering - 25 juni 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Besluitenlijst van de vergadering van 28 mei 2015
4
Interpellaties
5
Inlichtingen college
6.
Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte (hamerstuk)
Om te voldoen aan de Wet goed onderwijs, goed bestuur heeft stichting De Mare op 10 december 2014 met instemming van het Toezichthoudend Orgaan de statuten van de stichting gewijzigd. Als gevolg hiervan is een organieke scheiding tussen bestuur en intern toezicht gerealiseerd. Dit heeft echter ook consequenties voor de taken en bevoegdheden van het toezichthoudend orgaan. Als gevolg hiervan wordt de raad voorgesteld de betreffende gemeenschappelijke regeling te wijzigen.
7.
Afhandelen zienswijzen tegen ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor de vestiging van een tankstation aan de Okkenbroekstraat te Nieuw Heeten. (hamerstuk)
In der raadsvergadering van 18 december 2014 heeft de raad het mogelijk gemaakt om een tankstation te vestigen aan de Okkenbroekstraat te Nieuw Heeten. Tegen het plan zijn zienswijzen ingediend waar de raad een besluit over moet nemen.
8.
Vaststellen bestemmingsplan ‘Omgeving voormalige Welkooplocatie (Kanaalstraat OZ 47)’ (hamerstuk)
Het bestemmingsplan maakt het herontwikkelen van de voormalige Welkooplocatie juridisch-planologisch mogelijk. Met de herontwikkeling worden in totaal 27 woningen gerealiseerd, in de vorm van 12 twee-onder-één-kap woningen, 3 rijwoningen, 1 vrijstaande woning en 11 appartementen.
9
Centrumvisie Raalte (bespreekpunt)
Het economisch functioneren van het winkelcentrum Raalte staat onder druk. Door verschillende ontwikkelingen, waaronder de economische recessie, demografische ontwikkelingen en een veranderend koopgedrag van consumenten, hebben de detaillisten het steeds moeilijker om de winkels rendabel te houden. Er ontstaat leegstand met als gevolg dat het lastiger wordt om het centrum aantrekkelijk en levendig te houden. Raalte heeft van oudsher een belangrijke regionale verzorgingsfunctie, deze positie willen we vasthouden. Een werkgroep heeft een visie met concrete uitvoeringsacties uitgewerkt. De raad wordt gevraagd met de visie in te stemmen en € 30.000,- beschikbaar te stellen voor een verkeer- en parkeeronderzoek in en om het centrum van Raalte. Het bedrag wordt ook gebruikt voor het opstellen van een inspiratieboek ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van het Raalter centrum.
10.
Beleidsplan Minima 2015-2017 (bespreekstuk)
De gemeente Raalte heeft voor minima een breed aanbod aan ondersteunende voorzieningen. Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande die aanleiding zijn om dit beleid te herzien. In het beleidsplan minima 2015-2017 worden de belangrijkste speerpunten van het beleid benoemd en wordt een kader geschetst voor de uitvoering. De raad wordt voorgesteld het beleidsplan en de daarin benoemde speerpunten vast te stellen.
11
Rondvraag
12
Sluiting