link naar deze pagina

Raadsvergadering - 13 juli 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema
Toelichting: De raadsvergadering begint om 19.00 uur in plaats van om 19.30 uur!

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 1 juni 2017
4
Interpellaties
5
Inlichtingen college
6
Ingekomen stukken
Brief aan burger over verbod gebruik glyfosaat op pachtgronden. Voorstel: brief beantwoorden volgens de ter inzage gelegde conceptbrief.
7
Vaststellen raadsvoorstel bijstelling komgrens Luttenberg - Heuvelweg (hamerstuk)
De raad heeft in de raadsvergadering van 2 maart 2017 het college opgedragen om de procedure te starten voor wijziging van de grens van de bebouwde kom in Luttenberg. Voorgesteld wordt de komgrens te verplaatsen in zuidelijke richting (Heuvelweg) tot de fietsoversteek voorbij de laatste inrit van de sporthal.
8
Accountantselectie (hamerstuk)
Het contract met de huidige accountant eindigt na afsluiting van het boekjaar 2016. Benoeming van een nieuwe accountant is daarom noodzakelijk. Het raadsvoorstel is nog in voorbereiding.

9
Vaststellen raadsvoorstel wijzigingen verordening Participatiewet (hamerstuk)
De Participatiewet wordt mede uitgevoerd op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde verordeningen. In de verordeningen zijn algemene regels opgenomen over de inzet van( re-integratie) voorzieningen en het opleggen van maatregelen als inwoners verplichtingen niet nakomen. Op dit moment zijn wijzigingen op de verordeningen noodzakelijk zodat de aanpassingen in de Participatiewet uitgevoerd worden en de uitvoering van de door de raad ingediende moties over de tegenprestatie en de wet Taaleis worden geborgd.
10
Vaststellen raadsvoorstel Besteding extra middelen om armoede onder jongeren te bestrijden (hamerstuk)
Alle kinderen in Nederland moeten kunnen meedoen, ook kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Sport, schoolreis en muziek , het hoort bij de basis van ieder kind. Ook als er thuis weinig te besteden is, moeten kinderen samen met leeftijdsgenootjes kunnen sporten, leren zwemmen, en muziek leren maken. Het Rijk heeft gemeenten extra middelen beschikbaar gesteld om de armoede onder kinderen verder te bestrijden. Raalte ontvangt hiervoor € 111.899 structureel van het Rijk. Voorgesteld wordt deze extra middelen, op basis van de door uw de raad ingediende motie, te besteden aan onderwijsbegeleiding naar het format van de Stichting Onderwijsbegeleiding Oost Nederland, een voucher voor kleding / schoenen en een verbreding van de huidige bestedingsdoelen van de regelingen die door stichting Leergeld worden uitgevoerd.
11
Vaststellen raadsvoorstel Mandaat verdagen besluiten op bezwaar aan voorzitter commissie bezwaarschriften (bespreekstuk)
Op 20 juni 2013 heeft de gemeenteraad mandaat verleend aan de griffier om beslissingen op bezwaarschriften te verdagen, in geval de commissie bezwaarschriften advies heeft uitgebracht. In de situatie waarin een beslissing op bezwaar verdaagd moet worden terwijl de commissie nog niet heeft geadviseerd, is niet voorzien. Een dergelijk besluit zou de raad zelf moeten nemen. Daarom wordt de gemeenteraad voorgesteld om de voorzitter van de commissie te mandateren om beslissingen op bezwaar tegen raadsbesluiten te verdagen.
12
Vaststellen raadsvoorstel overdracht eigendom en beheer Hoogerheyne (bespreekstuk)
Op 6 november 2014 heeft de raad het college de opdracht gegeven te onderzoeken of de sporthal Hoogerheyne in Heino kan worden verzelfstandigd. De ambitie was om hiermee € 70.000,- structureel te bezuinigen. Met de Stichting Sportbelangen Heino (SSH) is het college nu tot een scenario gekomen om de sporthal te kunnen overdragen. Bij dit scenario groeit de structurele bezuiniging jaarlijks met € 1.000,- van ruim € 57.000,- in 2018 naar ruim € 66.000,- in 2027.
13
Jaarrekening 2016 (bespreekstuk)
De jaarstukken 2016, jaarverslag en jaarrekening 2016, zijn het sluitstuk van de Planning & Control cyclus 2016. Het college legt hiermee verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde bestuur. De accountant heeft de jaarrekening 2016 gecontroleerd en een goedkeurende verklaring afgegeven met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid.
14
Raadsonderzoek De Zegge VII (bespreekstuk)
Op 8 mei is het onderzoeksrapport naar de Zegge VII gepresenteerd. Het is college is verzocht om een bestuurlijke reactie en tijdens het technisch beraad van 15 mei zijn nog enkele technische vragen door de raad gesteld. In de bestuurlijke reactie van het college geeft het college de gemeenteraad een reactie op de aanbevelingen van het rapport en de technische vragen die zijn gesteld.
pdf Raadsvoorstel en -besluit raadsonderzoek De Zegge VII.docx (234KB)
pdf De Zegge VII Beschreven - eindrapport, mei 2017.docx (2.7MB)
pdf Collegevoorstel Bestuurlijke reactie onderzoek de Zegge VII.docx (328KB)
pdf Bijlage 0 Bestuurlijke reactie onderzoek de Zegge VII.docx (358KB)
pdf Bijlage 1 geheimhouding protocol gem Raalte 2015 na raadplein 8843_DEF.pdf (2.6MB)
pdf Bijlage 2 werkinstructie openbaarheid en geheimhouding.pdf (31KB)
pdf Bijlage 3 Overzicht besluiten tot geheimhouding Dec Zegge VII.docx (290KB)
pdf Bijlage 4 aanvulling overzicht “witte plekken” vanuit chronologische beschrijving d.d. 6 juni 2017.docx (564KB)
pdf Bijlage 5 mail 23 augustus 2012.pdf (29KB)
pdf Bijlage 6 Samenstelling colleges BenW 2001 - heden.docx (194KB)
pdf Bijlage 7 samenstelling raden vanaf 1998 - 2018.docx (141KB)
pdf Bijlage 8 Kosten sanering heesweg 44 versie 22 januari 2016 geanonimiseerd.xlsx (141KB)
pdf Bijlage 9 Print screen onderzoeksrapport P120500555.pdf (265KB)
pdf Bijlage 10.1 woz-waarde Heesweg 44 Raalte.png (109KB)
pdf Bijlage 10.2 woz-waarde Heesweg 44a Raalte.png (389KB)
pdf Bijlagen A tot met C overzicht witte plekken.pdf (423KB)
pdf 6-7: Beantwoording vragen de Zegge VII.doc (377KB)
pdf 6-7: Mandaatregeling_en_Mandaatregister_120605.pdf (2.5MB)
pdf 6-7: Opdracht tot asbestsanering in de bodemgrond.pdf (31KB)
pdf 6-7: Regeling budgethouders 2008.pdf (318KB)
pdf Brief burger inzake vragen geheimhouding dossier De Zegge VII - Stortgat Heesweg 44-44a.docx (193KB)
pdf D66 - Motie archiefbeheer.docx (276KB)
pdf D66 - Motie actieve informatievoorziening.docx (275KB)
14.a
Motie vreemd aan de orde
15
Rondvraag
16
Sluiting