link naar deze pagina

Raadsvergadering - 28 mei 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Besluitenlijst van de vergadering van 30 april 2015
2
Vaststelling agenda
3
Interpellaties
4
Inlichtingen college
5
3e wijziging legesverordening 2015 in het kader van toezicht en handhaving Kinderopvang (hamerstuk)
Sinds 1 januari 2015 worden er voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureau (GOB) of het bieden van gastopvang (GO), kostendekkende leges geheven. Door een andere wijze van organiseren dalen de kosten zodat ook een lager bedrag aan leges geheven kan worden.
6
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden (bespreekstuk)
Door wijzigingen in landelijke regelgeving is de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden niet meer actueel. Daarom is het noodzakelijk een nieuwe verordening vast te stellen.
7
Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder (bespreekstuk)
Bij zijn benoeming heeft wethouder Hiemstra aangegeven tot het einde van zijn ambtstermijn gebruik te willen maken van de ontheffingsmogelijkheid van het woonplaatsvereiste. Voorgesteld wordt om de ontheffing met één jaar te verlengen.
8
Programmarekening 2014 (bespreekstuk)
De jaarrekening 2014 is het slotstuk van de planning en control cyclus 2014. Het college legt hiermee verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid.
De wijzigingen in het webtotaalbestand programmarekening 2014 t.o.v. de eerder geplaatste webversie programmarekening definitief zijn terug te vinden in de Brief voortgang accountantswerkzaamheden programmarekening 2014
8.b
Motie vreemd aan de orde
9
Rondvraag
10
Sluiting