link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 5 september 2019

Locatie: vergaderzaal de Gunne
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. M. Kampman
Toelichting: Technisch beraad Zomernota 2019 (18.30 uur) in vergaderzaal De Gunne.

Onderwerpen van deze avond: uitbreiding bedrijventerrein Heino, bestemmingsplan voormalige Hartkamplocatie, het bestemmingsplan WIjheseweg 8 en 10a en de verordening maatschappelijke ondersteuning.
Ben je geïnteresseerd in het onderwerp en wil je hierover meepraten, kijk dan naar deze mogelijkheden: https://www.raalte.nl/meepraten

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.
5.
Raadsvoorstel en -besluit Uitbreiding bedrijventerrein Heino (bespreekstuk)
In Heino doet zich een vraag voor naar uitbreiding van bedrijventerrein (ca. 3,5 ha (netto) uitgeefbaar). Met gemeenten in West Overijssel en de Provincie zijn afspraken gemaakt om vraag en aanbod van bedrijventerreinen in balans te houden. Op basis van instemming van de gemeenten en Provincie en de nieuwe programmeringsafspraken kan de planvorming voor de beoogde uitbreiding in Heino gestart worden. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de wijze van grondbeleid voeren, van de planning op hoofdlijnen en wordt gevraagd een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.
6.
Raadsvoorstel en -besluit Herziening bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving voormalige Hartkamplocatie (bespreekstuk)
Op de locatie van de voormalige Hartkampschool worden in samenwerking met SallandWonen 8 huurwoningen en 3 levensloopbestendige woningen ontwikkeld. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 april 2019 akkoord gegeven op het ontwerpbestemmingsplan voor de Hartkampschool met bijbehorende stukken. Er zijn op het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen ingediend en er zijn ambtshalve geen aanpassingen doorgevoerd. De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
7.
Raadsvoorstel en -besluit Bestemmingsplan partiële herziening nr. 30 Wijheseweg 8 en 10a, Raalte (hamerstuk)
Aan de Wijheseweg 10a is een tuincentrum – hoveniersbedrijf gelegen in de bestemming ‘Wonen’ en ‘Agrarisch’. Het bedrijfsgebouw is gekoppeld aan de woning op nr. 8 en beiden hebben de aanduiding ‘voormalige bedrijfsbebouwing’. Deze bestemming past niet bij de gewenste ontwikkeling van het hoveniersbedrijf. Het is passend om dit bedrijf met de bestemming ‘Bedrijf’ positief te bestemmen. Er zijn op het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen ingediend en er zijn ambtshalve geen aanpassingen doorgevoerd. De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
8.
Raadsvoorstel en -besluit Verordening maatschappelijke ondersteuning (bespreekstuk)
De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt mede uitgevoerd op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde verordening. In de verordening zijn algemene regels opgenomen voor het bepalen van de ondersteuning van inwoners met een hulpvraag. Met ingang van 1 januari 2019 is het abonnementstarief ingevoerd voor de eigen bijdrage binnen de Wmo. De invoering van deze regeling vraagt om een wijziging van de verordening. Voorgesteld wordt de eigen bijdrage Wmo niet meer met 15% te verminderen voor alle cliënten die gebruikmaken van een Wmo-voorziening. Daarnaast worden enkele andere wijzigingen voorgesteld die aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de wijzigingen van de verordening.
9
Terugkoppeling uit externe organen
10
Sluiting