link naar deze pagina

Raadsvergadering - 30 juni 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 24 mei 2016
4
Interpellaties
5
Inlichtingen college
6
Benoeming plaatsvervangend griffier
In verband met het aanvaarden van een andere functie door de adjunct griffier is er niet meer in de vervanging van de griffier voorzien. Voorgesteld wordt een plaatsvervanger te benoemen.
7.
Vaststellen raadsvoorstel komgrens t.b.v. reconstructie van de Molenweg (hamerstuk)
Als gevolg van de reconstructie van de Molenweg in Heino wordt voorgesteld de bebouwde komgrens te wijzigen en het bijbehorende snelheidsregime in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie. De nieuwe locatie van de komgrens is afgestemd op het wegbeeld en op de beleving van de weggebruiker.
8.
Vaststellen raadsvoorstel bestemmingsplan buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 12, landgoed 't Reelaer (bespreekstuk)
Landgoed ’t Reelaer heeft een verzoek ingediend voor de uitruil van bouwmogelijkheden ten behoeve van het mogelijk maken van de bouw van een landgoedwoning aan de Knapenveldsweg. Hiermee vervalt de woonbestemming nabij ’t Reelaer 15. De verplaatsing voorziet in een kwaliteitswinst voor het landgoed en de directe omgeving.
9.
Vaststellen raadsvoorstel bestemmingsplan buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 5, omgeving Van der Capellenweg 23 (bespreekstuk)
De eigenaar van het perceel Van der Capellenweg 23 is gestopt met zijn agrarisch bedrijf en wil deelnemen aan de regeling Rood voor Rood. Op het perceel zullen 1.516 m2 landschapontsierende schuren verdwijnen en komt een compensatiekavel terug. De totale ontwikkeling komt de ruimtelijke kwaliteit op deze plek vlakbij de bebouwde kom van Heino ten goede. De compensatiewoning is net buiten het voormalig agrarisch bouwperceel gepland waarmee het net buiten de contour van de voorkeursgrenswaarde van wegverkeerslawaai (N35) ligt en het tevens op redelijke afstand van de bestaande te handhaven voormalige boerderij gepositioneerd kan worden.
10.
Vaststellen raadsvoorstel Woonvisie (bespreekstuk)
Verschillende trends en ontwikkelingen hebben invloed op het wonen in onze gemeente en maken dat we anders naar het wonen kijken dan in het verleden het geval was.
In de woonvisie 2016-2020 geven we aan hoe we de komende jaren willen werken aan het wonen in onze gemeente.
De visie is dusdanig geformuleerd dat het voldoende richting geeft, maar ook flexibel genoeg is om op veranderende omstandigheden in te spelen en (innovatieve) ideeën en concepten uit de samenleving te faciliteren. Daarnaast vormt het de basis voor (prestatie) afspraken met de woningcorporatie, de huurdersbelangenorganisaties en andere partijen.
11.
Vaststellen raadsvoorstel aankoop grond Zegge VII (bespreekstuk)
Een perceel grond gelegen op bedrijventerrein De Zegge VII op de locatie Heesweg / Achterweiweg te Raalte is aan de gemeente te koop aangeboden. Wanneer de gemeente Raalte instemt met deze aankoop heeft zij alle uitgeefbare gronden op bedrijventerrein De Zegge VII in eigendom.
Het college vraagt de raad om zijn wensen en bedenkingen over deze aankoop te geven.
12
Kernenbezoek Laag Zuthem (bespreekstuk)
Op 14 juni heeft de gemeenteraad een bezoek gebracht aan Laag Zuthem. Inwoners konden in een pitch aangeven wat zij voor hun dorp belangrijk vinden. De gemeenteraad bespreekt hoe de gemeente verder gaat met de ingebrachte voorstellen.
13
Nota reserves, voorzieningen en rentebeleid
Door het vaststellen van de beleidsnota reserves en voorzieningen bepaalt de raad de kaders, waarbinnen het college met reserves en voorzieningen dient om te gaan. Om deze kaders te kunnen stellen is het van belang een goed inzicht te hebben in de verschillende reserves en voorzieningen en het daarbij behorende beleid. De nota geeft dit inzicht.
De regelgeving op rijksniveau over het rentebeleid wijzigt. Omdat er nog niet voldoende inzicht is in de beleidsvrijheid die de gemeente nog heeft wordt hierover in deze nota geen beleid geformuleerd. Dat komt later aan de orde.
14
Jaarrekening 2015
Het college legt in de jaarrekening 2015 verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde bestuur.
15
Rondvraag
16
Sluiting