link naar deze pagina

Raadpleinsessie - 10 september 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. M. Kampman
Toelichting: Om 18.30 uur in 't Reelaer is er een mogelijkheid voor raadsleden om zich te laten informeren over bestemmingsplannen (algemene informatie).Technisch beraad Zomernota (19.00 uur!) in de Gunne en Raadpleinsessie over o.a. de Zomernota (19.30 uur) in de raadzaal.

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Spreekrecht inwoners en andere belanghebbenden
Tijdens de raadpleinsessie kan worden ingesproken over zowel niet als wel geagendeerde onderwerpen. Insprekers krijgen maximaal 5 minuten de tijd om in te spreken. Zijn er meer dan 6 insprekers dan wordt de tijd evenredig verdeeld. Raadsleden kunnen vragen stellen aan de insprekers. Aan het einde van de behandeling van het agendapunt krijgen insprekers de mogelijkheid van een ‘tweede termijn’ om een korte reactie te geven.
5
Vaststellen minimabeleidsplan 2019-2023 "Iedereen in Raalte telt mee!" (bespreekstuk)
In 2017 en 2018 is gewerkt aan het evalueren van het lopende minimabeleid en is onderzoek gedaan naar verbeterpunten. Naast onderzoek naar het inkomenseffect van onze minimaregelingen, zijn er gesprekken gevoerd met relevante partners. Dit heeft geresulteerd in het minimabeleidsplan van de Gemeente Raalte voor de periode 2019 - 2023. Dit beleidsplan volgt het Beleidsplan minima 2015 - 2017 op. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met dit nieuwe beleid.
6
Zomernota 2018 (bespreekstuk)
In de zomernota 2018 wordt tussentijds verslag gedaan van de (financiële) verantwoording per programma gedurende het lopende begrotingjaar 2018. In de hierbij horende projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2018 wordt verslag gedaan over de stand van zaken bouwgrondexploitatie.
7
Vaststellen bestemmingsplan Achterweiweg 7 en Ten Haveweg 16 (bespreekstuk)
Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in het planologisch juridisch kader voor uitbreiding van de bestaande inrichting aan de Achterweiweg 7 met een stal voor het houden van vleesvarkens en (ter compensatie) beëindiging van de agrarische bedrijfsactiviteiten aan de ten Haveweg 16. Met toepassing van de regeling Ruimte voor Ruimte is hier een extra woonbestemming toegestaan. Ter voorbereiding van de bestemmingsplanherziening en de omgevingsvergunning is één milieueffectrapportage opgesteld dat dient als plan-MER en als besluit-MER (Combi-MER). Het ontwerp bestemmingsplan en de Combi-MER hebben gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Na de ter visie legging is de aanvrager in overleg getreden met betrokkene. Dit overleg heeft geresulteerd in aanvullende maatregelen ten gunste van de ruimtelijke kwaliteit en voorwaardelijke intrekking van de ingediende zienswijze. Het bestemmingsplan is naar aanleiding van de zienswijze en ambtshalve aangepast. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
8
Vaststellen bestemmingsplan Jonkmanweg 3 – 5 (hamerstuk)
De locatie Jonkmansweg 3-5 wordt doorsneden door de gemeentegrens met Deventer. De eigenaren van het perceel (voormalige geitenhouderij) hebben met de gemeenten Raalte en Deventer in 2010 een Rood voor Rood overeenkomst gesloten. Deze is in 2016 overgegaan naar de nieuwe eigenaar. Inhoudelijk is het plan hetzelfde gebleven, namelijk de sloop van circa 1.900 m2 voormalige bedrijfsgebouwen en de realisering van twee compensatiewoningen op het Raalter grondgebied. Ook wordt er een woning in de karakteristieke deel van de boerderij mogelijk gemaakt. Deze is gelegen op het Deventer grondgebied.
De totale ontwikkeling is in een planologisch kader gegoten. Voor het Raalter deel is dat een partiële herziening van het bestemmingsplan waarbij de agrarische bestemming wordt omgezet naar een woonbestemming met de mogelijkheid voor de bouw van twee woningen, de zogenaamde compensatiewoningen. Voor het deel in Deventer gaat het uiteraard ook om de omzetting naar de woonbestemming. Dit gaat middels een wijzigingsplan. Er zijn op beide plannen geen zienswijzen ingediend. Het voorstel is om de partiële herziening ongewijzigd vast te stellen.
9
Vaststellen bestemmingsplan Raarhoekweg 39 -42 en Assendorperweg 6 (hamerstuk)
Op de locaties Raarhoeksweg 39/41 en Assendorperweg 6 vindt een gezamenlijke Rood voor Rood ontwikkeling plaats. Er wordt respectievelijk 760 m2 en 450 m2 voormalige agrarische gebouwen gesloopt. Dit is voldoende voor een Rood voor Rood compensatiekavel. Deze nieuwe woning wordt gerealiseerd in de al decennia niet meer in gebruik zijnde voormalige boerderij op deze locatie die als karakteristiek is beoordeeld door Het Oversticht. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het voorstel is om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
10
Vaststellen paraplubestemmingsplan parkeren (hamerstuk)
Vanaf 1 juli 2018 zijn de stedenbouwkundige voorschriften uit de Bouwverordening vervallen. Eén van de consequenties van het vervallen van deze voorschriften is dat er vanaf dat moment bij het verlenen van een omgevingsvergunning niet meer op basis van de Bouwverordening getoetst kan worden aan de gemeentelijke parkeernormen. Om toch een gemeente-dekkende regeling te hebben voor parkeren is een bestemmingsplan Parkeren opgesteld, waarin de uniforme bepalingen zijn opgenomen die verwijzen naar de in 2015 vastgestelde beleidsregels “Parkeernormen Raalte 2015”. Dit bestemmingsplan heeft de vorm van een paraplubestemmingsplan. Dat maakt het mogelijk om voor alle geldende plannen deze aanpassing in één keer door te voeren. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het voorstel is om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
11
Presentatie werkgroep werkwijze raad
De werkgroep werkwijze raad presenteert voorstellen over vernieuwing werkwijze raad.
12
Terugkoppeling uit externe organen
13
Sluiting