link naar deze pagina

Raadsvergadering - 1 juni 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 20 april 2017
4
Interpellaties
5
Inlichtingen college
6.
Vaststelling aanpassing verordening winkeltijden gemeente Raalte 2014 (hamerstuk)
Op dit moment is de Verordening winkeltijden gemeente Raalte 2014 van kracht. In april 2016 hebben de ondernemers aangegeven graag de huidige verordening te willen evalueren om te komen tot een nieuwe verordening die meer aansluit bij de wensen vanuit ondernemers en consumenten.

In een overleg met betrokken partijen zijn enkele geringe wijzigingen met betrekking tot de verruiming van de openstelling op zon- en feestdagen overeengekomen zoals 2 extra zondagen in voor- en najaar voor volumineuze goederen en openstelling van de supermarkten op zondagen tot 20.00 uur. Tevens wordt de werkwijze om de koopzondagen te bepalen aangepast en de verantwoordelijkheid van deze bepaling verschuift van de gemeente naar de ondernemersverenigingen in de kernen. Dit komt de flexibiliteit ten goede waardoor per kern kan worden ingespeeld op kansen die zich gedurende het jaar voordoen als mooi weer, activiteiten in het centrum etc.

De gemeenteraad wordt gevraagd de ‘Verordening tot wijziging van de Verordening Winkeltijden gemeente Raalte 2014’ vast te stellen.
7
Vaststelling Meerjarenvisie transformatie maatschappelijke opvang, verslavingszorg, bemoeizorg en beschermd wonen (hamerstuk)
De regio Middel-IJssel wordt gevormd door de gemeenten Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen. Deze gemeenten organiseren al geruime tijd samen de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en bemoeizorg. Sinds 2015 zijn de gemeenten op grond van de Wmo 2015 ook verantwoordelijk voor de beschermde woonvormen, voor mensen die vanwege psychiatrische en psycho-sociale problematiek tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. Deventer voert deze regiotaken namens de samenwerkende gemeenten uit. De gemeenten staan voor de opgave om beschermd wonen en maatschappelijke opvang toekomstbestendig te organiseren en inhoudelijk door te ontwikkelen. Centraal staat dat de verantwoordelijkheid wordt verlegd van de centrumgemeenten naar alle gemeenten. In de meerjarenvisie staan de kaders hoe we in de regio uitvoering geven aan de deze taak.

De gemeenteraad wordt gevraagd de regiovisie 2017 - 2022 voor maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en beschermd wonen GGZ vast te stellen.
8
De Raad op Pad in Nieuw Heeten (bespreekstuk)
Op 16 mei 2017 heeft de gemeenteraad een bezoek gebracht aan de kern Nieuw Heeten. Inwoners konden in een pitch aangeven wat zij voor hun dorp belangrijk vinden. De gemeenteraad bespreekt hoe de gemeente verder gaat met de ingebrachte voorstellen.
9
Reactie wethouder Van Loevezijn op verzoek raad informatie koopstromenonderzoek (bespreekstuk)
In de raadsvergadering van 27 maart jl. heeft wethouder Van Loevezijn toegezegd de gemeenteraad te informeren over een koopstromenonderzoek uit 2015. De gemeenteraad heeft in die vergadering besloten over de informatie van de wethouder in de eerstvolgende vergadering te willen debatteren. Het memo van de wethouder is ter bespreking geagendeerd.
10
Vaststelling raadsvoorstel verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Hiemstra (bespreekstuk)
De gemeentewet schrijft voor dat een wethouder in de gemeente moet wonen waar hij wethouder is. De gemeenteraad kan daar ontheffing voor verlenen. Bij zijn benoeming heeft wethouder Hiemstra aangegeven tot het einde van zijn ambtstermijn gebruik te willen maken van de ontheffingsmogelijkheid van het woonplaatsvereiste. Voorgesteld wordt om de ontheffing met één jaar te verlengen.
11
Vaststelling beleidsplan Recreatie en Toerisme 2017-2020 (bespreekstuk)
Het nieuwe beleid voor recreatie en toerisme is opgesteld aan de hand van een evaluatie van het bestaande beleid en een onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen in de sector. Op basis daarvan is het nieuwe beleid geformuleerd en zijn acties opgesteld. De hoofdlijnen van het nieuwe beleid zien er als volgt uit:
• Onze ambitie is in 2020 op Sallands niveau 250 extra banen, 18.000 extra overnachtingen van buitenlandse bezoekers en € 16 miljoen extra bestedingen te realiseren.
• De gemeente is slechts één van de vele spelers in de recreatief toeristische sector. De belangrijkste spelers zijn de ondernemers. Deze staan dan ook centraal in het beleid. De gemeente wil de ondernemers faciliteren en verbinden. Op het gebied van infrastructuur blijft de gemeente wel initiërend en uitvoerend.
• Wat marketing betreft wordt er, ter continuering van het huidige beleid, ingezet op het vermarkten van Salland als merk. Hierbij zet de gemeente in op het versterken van Salland Marketing.
• De gemeente wil samenwerking ondersteunen en stimuleren. Het gaat hierbij om samenwerking tussen ondernemers, met verschillende overheden en met andere organisaties. Door middel van bijeenkomsten, een vrijetijdscoördinator en een ondersteuningsbudget worden ondernemers ondersteund en met elkaar verbonden.
• De toeristische infrastructuur (wandel- en fietspaden/routes) is in omvang en kwaliteit op niveau. Er wordt ingezet op het behoud van de kwaliteit van de fiets- en wandelroutenetwerken.
• De gemeente wil planologische ruimte geven aan toeristische ondernemers. Diversiteit en kwaliteit van het aanbod staan in het beleid voorop. Het aanbieden van nieuwe vormen van recreatief toeristisch aanbod moet daarom kwaliteit verbeteren of diversiteit bieden. De gemeente signaleert hierbij een vraag naar meer dagrecreatie en staat dan ook open voor nieuwe initiatieven.

De raad wordt gevraagd het beleidsplan recreatie & toerisme 2017-2020 vast te stellen, een krediet beschikbaar te stellen van € 25.000 als meerjarig ondersteuningsbudget voor recreatieve en toeristische projecten voor de jaren 2017 – 2020.
12
Rondvraag
13
Sluiting