link naar deze pagina

Raadsvergadering - 25 februari 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 28 januari 2016
4
Interpellaties
5
Inlichtingen college
6
Kernenbezoek
7
Juridische procedure Heesweg 44/44a (bespreekstuk)
Het gerechtshof heeft een uitspraak gedaan in de aansprakelijkheidstelling door de gemeente Raalte van de verkoper van het perceel Heesweg 44 t.a.v. de saneringskosten van het op het gekochte perceel aangetroffen stortgat.
De raad wordt geïnformeerd over de juridische procedure.
pdf 0001. Collegebesluit 2.2.2016 zaak Haarman.pdf (1.7MB)
pdf 0002. Informatienotitie over Heesweg 44 versie 2-2-2016.pdf (487KB)
pdf 0003. Tijdlijn aankoop sanering en procedure Heesweg 44 versie 4-2-2016.pdf (314KB)
pdf 001. Gespreksverslaqg 22-11-2004 fam. Haarman - gemeente obtwikkelingen Zegge.pdf (405KB)
pdf 002. Brief 11-1-2005 taxateur aan gemeente inzake Haarman.pdf (248KB)
pdf 003. mail aan wethouder Gebben 3-11-2005.pdf (250KB)
pdf 004. mail aan wethouder Gebben 3-1-2006.pdf (250KB)
pdf 005. Collegebesluit 19-1-2006 voornemen aankoop Heesweg 44.pdf (1.4MB)
pdf 006. Brief aan raad 23-1-2016 aankoop Heesweg 44.pdf (316KB)
pdf 007. Koopovereenkomst Heesweg 44-44a anoniem.pdf (4.1MB)
pdf 008. Collegebesluit 26-1-2006 aankoop Heesweg 44.pdf (708KB)
pdf 009. Transportakte Heesweg 44-44a anoniem.pdf (3.2MB)
pdf 010. Brief betaling laatste termijn koopsom 26-4-2011.pdf (286KB)
pdf 011. Rapport VH 28-2-2012 constatering bodemverontreiniging.pdf (2.4MB)
pdf 012. foto buis 89.jpg (3.4MB)
pdf 013. Buis 78-79 nr.1.jpg (3.5MB)
pdf 014. Mail 9.5.2012 met 2 foto's van teammanager Ruimte aan projectleider Zegge VII.pdf (2.1MB)
pdf 015. Mail voortgang sanering stortgat 21-5-2012 aan projectleider.pdf (239KB)
pdf 016. mail 23.5.2012 van projectleider aan contactpersoon gemeente voortgang sanering.pdf (257KB)
pdf 017. mail van DHV 4.7.12 met codering buisje uit 78-79.pdf (215KB)
pdf 018. mail 22 en 23 8-12 vragen antwoorden aan DHV pvc buisjes.pdf (615KB)
pdf 019. Advies Nysingh 7-9-12 strekking koopovereenkomst.pdf (2.3MB)
pdf 020. historisch onderzoek DHV 7-9-2012.pdf (4.5MB)
pdf 021. Adviesnota inzake aansprakelijkstelling Haarman inzake sanering Heesweg DEFINITIEF.pdf (1.2MB)
pdf 022. Aansprakelijkheidsstelling Haarman 10.9.2012 geanonimiseerd.pdf (955KB)
pdf 023. Verklaring college aansprakelijkheid.pdf (115KB)
pdf 024. Persverklaring Haarman ivm aftreden 10.9.212.pdf (222KB)
pdf 025. Collegebesluit 18-9-2012 met informatienota Heesweg.pdf (6.1MB)
pdf 026. Collegebesluit 18-9-2012 vragen LA.pdf (1.4MB)
pdf 027. Beoordelingsrapport beregeningsinstallatie Heesweg 44 16-10-2012.pdf (1.9MB)
pdf 028. Verslag raadsvergadering 18 10 2012 Raalte Raad punt 13.pdf (380KB)
pdf 029. Rapport DHV 19.10.2012 PVC buizen stortgat.pdf (7.5MB)
pdf 030. Beoordelingsrapport beregeningsinstallatie Heesweg 44 6-11-2012.pdf (3.3MB)
pdf 031. Evaluatierapport sanering stortgat Heesweg 44 december 2012.pdf (38.1MB)
pdf 032. memo 15.01.13 gemeentesecretaris aan presidium voortgang aansprakelijkheidsstelling.pdf (401KB)
pdf 033. Advies Nysingh 6.2.2013 haalbaarheid aansprakelijkheidsstelling.pdf (1.7MB)
pdf 034. Collegebesluit 12-2-2013 afwikkeling aansprakelijkheidstelling incl besluit.pdf (1.7MB)
pdf 035. Brief aan mr._Van_Mierlo_18_februari_2013 geanonimiseerd.pdf (1.6MB)
pdf 036. Brief advocaat Haarman 11-3-2013 afwijzen schikkingsvoorstel geanonimiseerd.pdf (1.3MB)
pdf 037. Advies Klosterman verhalen asbestverontreiniging 11_april_2013 geanonimiseerd.pdf (1.5MB)
pdf 038. memo 17.04.2013 secretaris aan presidium voortgang aansprakelijkheidsstelling.pdf (998KB)
pdf 039. raad 24.4.2013 transcriptie interpellatiedebat.pdf (404KB)
pdf 040. dagvaarding Haarman 6.6.2013 geanonimiseerd.pdf (7.2MB)
pdf 041. conclusie van antwoord namens Haarman 14.08.2013 geanonimiseerd.pdf (4.9MB)
pdf 042a. bijlagen 1 t-m 7 conclusie van antwoord 14.08.2013 Haarman geanonimiseerd.pdf (9.8MB)
pdf 042b. bijlagen 8 t-m 13 conclusie van antwoord 14.08.2013 Haarman geanonimiseerd.pdf (7.7MB)
pdf 043. Pleitnota 25.9.2013 namens gemeente geanonimiseerd.pdf (3.1MB)
pdf 044. Pleitnota 25.9.2013 namens Haarman geanonimiseerd.pdf (1.4MB)
pdf 045. akte aanvulling bewijs 23.10.2013 genonimiseerd.pdf (1.4MB)
pdf 046. bijlage bij akte aanvulling bewijs 23.10.2013 genonimiseerd.pdf (9.6MB)
pdf 047. Antwoordakte namens Haarman 20.11.2013 geanonimiseerd .pdf (2.3MB)
pdf 048. Vonnis 15 jan 2014_140116 geanonimiseerd.pdf (417KB)
pdf 049. PV getuigenverhoor 7.4.2014 geanonimiseerd.pdf (4.9MB)
pdf 050. PV getuigenverhoor 3.7.2014.pdf (3.8MB)
pdf 051. Conclusie na enquete gemeente geanonimiseerd .pdf (4.8MB)
pdf 052. Antwoordconclusie na enquete 1.10.2014 namens Haarman.pdf (9.3MB)
pdf 053. Vonnis rechtbank 26.11.2014 geanonimiseerd.pdf (1.2MB)
pdf 054. advies advocaat 8.1.2015 mogelijkheden hoger beroep.pdf (2.8MB)
pdf 055. Second opinion 16.1.2015 instellen hoger beroep geanonimiseerd.pdf (6MB)
pdf 056. memorie van grieven 2.6.2015 geanonimiseerd.pdf (7.7MB)
pdf 057. memorie van antwoord 25.8.2015 namens Haarman geanonimiseerd.pdf (11.9MB)
pdf 058. Memorie van antwoord in voorw inc. appel 6.10.2015 namens gemeente geanonimiseerd.pdf (1.4MB)
pdf 059. Pleitnota advocaat gemeente 3.12.2015 geanonimiseerd.pdf (2.5MB)
pdf 060. Pleitnota advocaat Haarman 3.12.2015 geanonimiseerd.pdf (3.1MB)
pdf 061. arrest hof 19.1.2016 geanonimiseerd.pdf (4.3MB)
pdf 062. Reactie op arrest hof advocaat gemeente 22.1.2016.pdf (1021KB)
pdf 063. dagvaarding Haarman 6 6 2013 bijlagen niet anders al aangeleverd geanonimiseerd.pdf (1.8MB)
pdf 20160216 memo inzake vervolg op toezeggingen gedaan in rps 8 februari 2016 DEF.pdf (151KB)
pdf motie LA van wantrouwen stortgat.docx (311KB)
8
Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening nr. 7, voormalig terrein Slotman (Raalterstraat-Weversweg) (hamerstuk)
Het bestemmingsplan maakt het juridisch-planologisch mogelijk om de locatie van het voormalig transportbedrijf Slotman te ontwikkelen tot woongebied met dorpsboomgaard. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn 3 zienswijzen binnengekomen. Deze zienswijzen geven voor een deel aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan.
9
Vaststellen 5-jarige stookontheffingen paasvuren (hamerstuk)
In 2014 heeft de raad een besluit genomen ten aanzien van de bezuinigingsvoorstellen 2015-2018. Een van de voorstellen betrof het afschaffen van de stookontheffingen. Tijdens de begrotingsraad op 5 november 2015 heeft het college toegezegd om begin 2016 met een voorstel te komen, speciaal gericht op "het behoud van de mooie traditie van de paasvuren".
Voorgesteld wordt om stoken met Pasen mogelijk te maken met een vijfjarige ontheffing op basis van de Wet Milieubeheer èn de APV.
9.a
Vaststellen 5-jarige stookontheffingen paasvuren (hamerstuk)
10
Vaststellen verordening tot 2e wijziging van de Legesverordening 2016 (hamerstuk)
In de raadsvergadering van 5 november 2015 is de Legesverordening voor 2016 vastgesteld. Nadien is gebleken dat het tarief voor de Verklaring Omtrent Gedrag voor natuurlijke personen (VOG NP) per 1 maart 2016 wijzigt. Het tarief stijgt hierdoor per 1 maart 2016 van € 30,05 naar € 41,35.
11
Vaststellen administratieve wijzing OZB-verordening 2016 (hamerstuk)
In de raadsvergadering van 17 december 2015 is de verordening onroerende zaakbelastingen voor 2016 vastgesteld. Gebleken is dat de tariefstelling niet correct is opgenomen in de tekst van de verordening ozb. Deze administratieve wijziging wordt aangepast door middel van vaststelling van deze wijzigingsverordening. Het heeft verder geen financiële gevolgen.
12
Vaststellen wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland (hamerstuk)
Door aanpassing van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) moet de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland eveneens aangepast worden. De aanpassingen hebben met name betrekking op versterking van de invloed van gemeenteraden op begroting en jaarrekening. Daarnaast heeft de wijziging tot gevolg dat de bevoegdheden van het algemeen bestuur op elementen versterkt worden.
13
Rondvraag
14
Sluiting