link naar deze pagina

Raadsvergadering - 31 maart 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 25 februari 2016
4
Interpellaties
5
Inlichtingen college
6
Kernenbezoek
Op 15 maart 2016 is er een bijeenkomst geweest over groen- en kapbeleid. De gemeenteraad bespreekt de uitkomsten van die bijeenkomst en besluit welke kaders aan het college worden gegeven voor de verdere uitwerking van het kap- en groenbeleid.
6.a
Kernenbezoek
7
Bespreken rekenkameronderzoek naar inkoop- en aanbestedingsbeleid (bespreekstuk)
Door de rekenkamercommissie is onderzoek gedaan naar de stand van zaken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Raalte en de mogelijkheden voor de gemeenteraad om dat beleid vorm te geven. Daarbij is aandacht gegeven aan de risico's die de gemeente loopt in bestuurlijke, juridische, organisatorische en financiële zin. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven met de aanbevelingen van de rekenkamer aan de slag te gaan.
7.a
Bespreken rekenkameronderzoek naar inkoop- en aanbestedingsbeleid
8
Vaststellen bestemmingsplan Raalte kern, herontwikkeling postkantoorlocatie Westdorplaan (bespreekstuk)
Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van een appartementengebouw op de hoek Westdorplaan/Munstersestraat in Raalte. Op basis van dit besluit is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan legt de juridisch-planologische basis voor de herontwikkeling van de postkantoorlocatie en heeft ter inzage gelegen. De drie ingediende zienswijzen leiden niet tot een gewijzigd inzicht. Wel wordt voorgesteld ambtelijke wijzigingen aan te brengen. Omdat ook in de regels een wijziging wordt aangebracht, wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
9
Vaststellen pilot wasbare luiers (bespreekstuk)
De doelstelling van het afvalbeleid is om een hergebruik percentage van 75% te realiseren van het geproduceerde huishoudelijke afval in 2020. Op basis van de eerste halfjaarcijfers van 2015 komt het hergebruikspercentage dit jaar uit op 67%. Aanvullende maatregelen zijn nodig om het hergebruikpercentage te verhogen.
De sorteeranalyse 2014 tonen aan dat ongeveer 17% van het huishoudelijke restafval uit wegwerpluiers bestaat. In dit raadsvoorstel wordt gevraagd een eenmalig krediet beschikbaar te stellen om een pilot uit te voeren met het doel om het gebruik van wasbare luiers te stimuleren, zodat het percentage wegwerpluiers in het huishoudelijk afval afneemt. Naar aanleiding van beantwoording van vragen tijdens de raadsvergadering van 28 januari 2016 wordt dit voorstel opnieuw voor de raadpleinsessie geagendeerd.
10
Vaststelling beleidsplan schulddienstverlening 2016-2019 (bespreekstuk)
Gemeenten hebben van het Rijk een grote rol gekregen bij het aanpakken van de schuldenproblematiek. Deze rol is vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Het doel van deze wet is het voorkomen en wegnemen van schuldenproblematiek als drempel om te participeren in de samenleving. In het beleidsplan schulddienstverlening 2016-2019 zijn de uitgangspunten opgenomen hoe we als gemeente Raalte deze rol uit willen voeren.

10.a
Motie vreemd aan de orde
11
Rondvraag
12
Sluiting