link naar deze pagina

Raadsvergadering - 9 november 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 19 oktober 2017
4
Afhandeling klacht burger (bespreekstuk)
5.
Vaststellen Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (bespreekpunt)
In de programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 wordt een beeld geschetst van de beleidsvoornemens gedurende het komende jaar en de daaraan verbonden budgettaire consequenties. Ook wordt een (financiële) doorkijk gegeven voor de jaren 2019-2021.
5.a
Algemene beschouwingen
5.b
Amendementen
5.c
Moties
6.
Vaststellen Belastingverordeningen 2018 (bespreekpunt)
In samenhang met de begrotingsbehandeling wordt de gemeenteraad voorgesteld om de tarieven voor 2018 voor de gemeentelijke belastingen te bepalen.
De verordeningen OZB en afvalstoffenheffing worden in de raadpleinsessie van 4 december en de raadsvergadering van 21 december besproken.
7
Rondvraag
8
Sluiting