link naar deze pagina

Agendacommissie - 18 januari 2021

Locatie: MS Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema
Toelichting: Vanwege de corona-maatregelen wordt de vergadering gehouden zonder publiek.

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Mededelingen
4
Ingekomen stukken
5
Besluitenlijst van de vergadering van 14 december 2020
6
Actiepuntenlijst per 14 december 2020
7
Terugblik raadsvergadering 17 december 2020 en rond-de-tafelgesprekken 17 december 2020 en 14 januari 2021
8
Voorstel tot vaststelling agenda rond-de-tafelgesprek van 28 januari 2021
8.a
Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Nieuw Heeten, partiële herziening nr. 1, locatie Timmermanshuis (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
8.b
Ontwikkelen VTH uitvoeringsbeleid
8.c
Bijpraatsessie Omgevingswet
Zijn er wensen uit de fracties om onderwerpen aan het programma toe te voegen?
9
Voorstel tot vaststelling agenda raadsvergadering van 4 februari 2021
9.a
Vaststellen bestemmingsplan Nieuw Heeten, partiële herziening nr. 1, locatie Timmermanshuis
10
Voorstel tot vaststelling agenda rond-de-tafelgesprek van 4 februari 2021 (aansluitend aan de raadsvergadering)
10.a
Memo presentatie wonen
11
Memo bespreken IHP
12
Procesvoorstel kadernota 2022-2025 agendacommissie 18 januari 2021
13
Budget fractieondersteuning 2020 en 2021
14
Lange Termijn Agenda
15
Lijst van Bestuurlijke Toezeggingen
16
Rondvraag
17
Sluiting