link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 1 oktober 2018

Locatie: vergaderzaal de Gunne
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. H.L.H. Lammers

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.
5
Informatieverstrekking over nota afschrijvingsbeleid
6
Informatie-uitwisseling over sociaal domein
Onderwerpen: handhaving, privacy en vervolg werkgroep sociaal domein
7
Terugkoppeling uit externe organen
8
Sluiting