link naar deze pagina

Raadsvergadering - 26 november 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Besluitenlijst van de vergadering van 5 november 2015
4
Interpellaties
5
Inlichtingen college
6.
Vaststellen Bestemmingsplan Raalte kern, omgeving Schapenstraat (Aldi) (bespreekstuk)
Het bestemmingsplan "Raalte kern, omgeving Schapenstraat (Aldi)" is bij besluit van 26 maart 2015 vastgesteld door de gemeenteraad. Door een omwonende is beroep ingediend tegen het bestemmingsplan en is verzocht om een schorsing van het besluit. Deze schorsing is door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State toegekend bij uitspraak van 12 augustus 2015. In een gelijktijdige tussenuitspraak op het beroep heeft de afdeling de gemeenteraad opgedragen het bestemmingsplan opnieuw vast te stellen waarin onder andere een nadere motivering met betrekking tot geluid wordt opgenomen. Het bestemmingsplan is aangepast conform de opdracht van de Raad van State.
pdf 01 Rvs uitbreiding Aldi_2015-3635_DEF.pdf (268KB)
pdf 02 Bijlage 14bp Tussenuitspraak ABRvS 12 augustus 2015_3635_DEF.pdf (3.4MB)
pdf 03a REG_Raalte Kern, omgeving Schapenstraat_2015_3635_DEF.pdf (415KB)
pdf 03b TOE_Raalte Kern, omgeving Schapenstraat_2015-3635_DEF.pdf (2.4MB)
pdf 03c VBL_Raalte Kern, omgeving Schapenstraat_2015_3635_DEF.pdf (221KB)
pdf 04 Bijlage 12bp Aanvullend akoestisch onderzoek Buijvoets 2015_3635_DEF.pdf (576KB)
pdf 05 Conceptbrief Tutert raadsvoorstel gewijzigd bp_2015-3635_DEF.pdf (170KB)
pdf 06 Bijlage 1 Beoordeling uitbreidingplan supermarkt DTNP_2015-3635_DEF.pdf (6.7MB)
pdf 07 Bijlage 2 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 2015_3635_DEF.pdf (678KB)
pdf 08 Bijlage 3 Verk. bodem- en asbestonderzoek Schapenstraat 18_2015-3635_DEF.pdf (3.3MB)
pdf 09 Bijlage 4 Verk. bodem- en asbestonderzoek Schapenstraat 20-22_2015-3635_DEF.pdf (3.1MB)
pdf 10 Bijlage 5 Verk. bodem- en asbestonderzoek hoek Schapenstraat_2015-3635_DEF.pdf (2.1MB)
pdf 11 Bijlage 6 Verkennend bodemonderzoek Molenhof 1_2015-3635_DEF.pdf (2.7MB)
pdf 12 Bijlage 7 Aanvullend bodemonderzoek locatie Aldi en Schapenstraat 18_2015-3635_DEF.pdf (1.9MB)
pdf 13 Bijlage 8 Akoestisch onderzoek supermarkt_2015-3635_DEF.pdf (3.4MB)
pdf 14 Bijlage 9 Quickscan natuurwaardenonderzoek_2015-3635_DEF.pdf (1MB)
pdf 15 Bijlage 10 Archeologisch bureau- en karterend booronderzoek_2015-3635_DEF.pdf (5.5MB)
pdf 16 Bijlage 11 Standaard waterparagraaf_2015-3635_DEF.pdf (16KB)
pdf 17 Bijlage 13 Raadsbesluit 26 maart 2015_2015-3635_DEF.pdf (414KB)
pdf 18 TOE bijlage 12 BEOORDELINGSVERSLAG Milieu_2015-3635_DEF.pdf (53KB)
pdf 19 TOE bijlage 13 BEOORDELINGSVERSLAG Bodem_2015-3635_DEF.pdf (158KB)
pdf 20 Cvs Uitbreiding Aldi_2015-3635_DEF.pdf (203KB)
pdf 2015-11-18 Memo raadsvragen Aldi.docx (237KB)
7.
Bestemmingsplan Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 11, aanpassing N348-tunnel Oude Twentseweg (bespreekstuk)
De provincie Overijssel heeft besloten om de N348 tussen Raalte en Ommen te gaan herinrichten om de veiligheid en doorstroming van deze provinciale weg te verbeteren. In het provinciale Plan in Hoofdlijnen is vastgesteld welke maatregelen hiervoor worden genomen. Voor zover deze maatregelen niet passen in het geldende bestemmingsplan is daarvoor een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht. In de gemeente Raalte gaat dat om de aanleg van een tunnel onder de N348 ter hoogte van de Oude Twentseweg. Dit bestemmingsplan voorziet hierin. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn drie zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt de zienswijzen ongegrond te verklaren en het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
8.
Opheffing GR Wezo (bespreekstuk)
Eind 2014 is door de deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Wezo (GR WEZO) ingestemd met opheffing van GR Wezo en overname van de Wsw-dienstverbanden door de individuele gemeenten. De deelnemende gemeenten hebben hierover overeenstemming bereikt, inclusief overdracht van de aandelen aan de gemeente Zwolle.
Dit akkoord wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan alle gemeentebesturen. Vanaf 2016 zullen de gemeenten hun Wsw-opdrachtuitvoering aan Wezo NV volledig door middel van bilaterale uitvoeringscontracten aansturen. Daarmee wordt elke gemeente rechtstreeks zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van hun verplichtingen vanuit de Wsw tegenover hun eigen Wsw-werknemers.
9.
Initiatiefvoorstel werkgroep Overheidsparticipatie en bestuurlijke vernieuwing (bespreekstuk)
De agendacommissie heeft een raadswerkgroep Overheidsparticipatie en bestuurlijke vernieuwing ingesteld. De werkgroep adviseert om als raad zo laagdrempelig mogelijk in gesprek te gaan met de inwoners. Daarom wordt voorgesteld om eens per maand een dorp in de gemeente te bezoeken of een thematische bijeenkomst op locatie te houden.
10
Rondvraag
11
Sluiting