link naar deze pagina

Raadsvergadering - 4 december 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 19:45
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema
Toelichting: Voorafgaand aan de raadpleinsessie.

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 9 november 2017
4
Interpellaties
5
Inlichtingen college
6
Vaststellen Wijziging Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland (hamerstuk)
Tijdens de raadpleinsessie van 12 september 2017 is de gemeenteraad geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen in de regionale samenwerking met betrekking tot de specialistische jeugdzorg. Hiertoe dient de huidige Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland gewijzigd te worden. De gemeenteraad wordt gevraagd het college toestemming te verlenen een besluit te nemen over het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling.
7.
Vaststellen Bijstelling bebouwde komgrens Heeten (hamerstuk)
In het kader van de reconstructie van de Weseperweg in Heeten wordt voorgesteld de komgrens op deze weg circa 100 meter in oostelijke richting te verplaatsen. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen het vaststellen van de komgrens in Heeten
8.
Vaststellen Toepassen coördinatieregeling voor project verbetering verkeersveiligheid N35 Wijthmen- Nijverdal (hamerstuk)
Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen willen de verkeersveiligheid van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal verbeteren. Om de procedure voor realisering van het project zo efficiënt mogelijk te laten lopen heeft de gemeente de om de besluiten die nodig zijn voor de realisering van een project gelijktijdig in procedure te brengen.
Om deze gecoördineerde procedure te kunnen volgen is het nodig dat de gemeenteraad daartoe een expliciet besluit neemt. Het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling is een procedurele beslissing en staat los van de inhoudelijke beoordeling van het project. Deze vindt plaats in het kader van de vaststelling/verlening van de gecoördineerde besluiten.
9.
Vaststellen Beleidsnota garantstellingen (hamerstuk)
Het college van de gemeente Raalte heeft in de afgelopen jaren verschillende verzoeken ontvangen en gehonoreerd om garant te staan bij geldleningen die verenigingen of instellingen aangaan voor de (ver)bouw van een accommodatie. De verzoeken werden getoetst aan dan wel vergeleken met eerdere gevallen. Door de ervaring die daarmee is opgebouwd, is een referentiekader ontstaan. Er is een toename in de verzoeken. De lage rentestand en de veranderende rol van de gemeente (van uitvoerend naar regisserend) is daar de oorzaak van. Hierdoor ontstaat meer de behoefte aan beleidskaders voor garantstellingen. De beleidsnota garantstellingen geeft aan, hoe het college de bevoegdheid tot het verlenen van garantstellingen uitoefent. De gemeenteraad wordt gevraagd de beleidsnota garantstellingen vast te stellen.
9.a
Motie vreemd aan de orde
10
Rondvraag
11
Sluiting