link naar deze pagina

Raadsvergadering - 24 mei 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 21 april 2016
4
Interpellaties
5
Inlichtingen college
6
Vaststellen raadsvoorstel vestiging asielzoekerscentrum in Raalte (bespreekstuk)
Op 7 december 2015 heeft de gemeenteraad besloten in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van een tijdelijk asielzoekerscentrum op bedrijventerrein De Zegge VII, voor maximaal 950 vluchtelingen, voor een periode van 5 jaar. Na 5 jaar bestaat een mogelijkheid tot verlenging met maximaal 5 jaar. Het plan voor het asielzoekerscentrum is op diverse onderdelen uitgewerkt in samenspraak met diverse werkgroepen en maatschappelijke organisaties. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van onder andere het inrichtingsplan, de in te richten loop- en fietsroute, een veiligheidsplan, de stand van zaken rond de maatschappelijke verbinding van het azc met de Raalter samenleving, het onderzoek naar onderwijs(huisvesting) en de kansen voor lokale bedrijven. Voorgesteld wordt definitief medewerking te verlenen aan het verzoek van het COA en kennis te nemen van de bestuursovereenkomst die na dit raadsbesluit met het COA wordt gesloten. Ook wordt voorgesteld in het eerste jaar € 50.000 te reserveren voor onvoorziene zaken en ondersteuning van projecten die de integratie van het azc in de Raalter samenleving bevorderen.
pdf Rvs vestiging asielzoekerscentrum in Raalte (getekend).pdf (1.2MB)
pdf Collegevoorstel definitief besluit azc (getekend).pdf (76KB)
pdf Bijlage 1 Motie SP PvdA GB D66 CDA over AZC 7 december 2015.pdf (706KB)
pdf Bijlage 2 Inrichtingsplan AZC.pdf (55KB)
pdf Bijlage 2.1.1 Inrichtingsplan terrein.pdf (1.6MB)
pdf Bijlage 2.1.2 Doorsnede zuidzijde terrein.pdf (1.3MB)
pdf Bijlage 2.1.3 3D-weergave terrein.pdf (2.4MB)
pdf Bijlage 2.2 Soortkeuze beplanting.pdf (37KB)
pdf Bijlage 2.3 Uitgangspunten terreinverlichting.pdf (65KB)
pdf Bijlage 2.4 Verslagen werkgroep Inrichtingsplan en veiligheid.pdf (1.2MB)
pdf Bijlage 3 Loop-fietsroute AZC.pdf (55KB)
pdf Bijlage 3.1 Kaart loop-fietsroute 3.pdf (1MB)
pdf Bijlage 3.2 Opbrengst werkgroep loop-fietsroute incl verslagen.pdf (735KB)
pdf Bijlage 3.3 Ambtelijk verkeerskundig advies loop-fietsroute.pdf (423KB)
pdf Bijlage 3.4 Notitie GoudappelCoffeng oversteek Overkampsweg.pdf (297KB)
pdf Bijlage 3.5 Schetsontwerp aansluiting en oversteek Overkampsweg.pdf (348KB)
pdf Bijlage 3.6.1 Zienswijze 1 op voorstel loop-fietsroute - website.pdf (705KB)
pdf Bijlage 3.6.2 Zienswijze 2 op voorstel loop-fietsroute - website.pdf (1.6MB)
pdf Bijlage 3.6.3 Zienswijze 3 op voorstel loop-fietsroute.pdf (12KB)
pdf Bijlage 4 Veiligheidsplan azc Raalte (definitief).pdf (131KB)
pdf Bijlage 5 Stand van zaken Verbindingsgroep.pdf (38KB)
pdf Bijlage 5.1 Overzicht ideeën Verbindingsgroep.pdf (43KB)
pdf Bijlage 6 Stand van zaken lokale economie AZC.pdf (38KB)
pdf Bijlage 7 huurovereenkomst COA - Raalte (concept).pdf (206KB)
pdf Bijlage 8 Bestuursovereenkomst COA - Raalte - definitief concept.pdf (125KB)
pdf Bijlage 10 Toelichting voorzieningen op het azc.pdf (40KB)
pdf Verslag werkgroep looproute AZC(def).pdf (75KB)
pdf Verslag tweede bijeenkomst werkgroep looproute AZC Raalte (def).pdf (42KB)
pdf Verslag eerste bijeenkomst werkgroep inrichtingsplan en veiligheid.pdf (311KB)
pdf Verslag tweede bijeenkomst werkgroep inrichtingsplan en veiligheid.pdf (893KB)
pdf Verslag derde bijeenkomst inrichting en veiligheid.pdf (89KB)
pdf Verslag eerste bijeenkomst verbindingsgroep.pdf (428KB)
pdf Verslag tweede bijeenkomst verbindingsgroep.pdf (42KB)
pdf Reactie college op vragen GB inzake huisvesting vergunninghouders scan.pdf (99KB)
pdf Memo toezegging grondwal en beplanting.pdf (192KB)
pdf Memo toezeggingen oversteek Overkampsweg.pdf (239KB)
pdf Bijlage Doorsnede zuidzijde terrein.pdf (komt overeen met bijlage 2.1.2) (1.3MB)
pdf Bijlage Soortkeuze beplanting.pdf (komt overeen met bijlage 2.2) (37KB)
pdf Uitvraag Goudappel Coffeng.pdf (131KB)
pdf Amendement_VVD/LA/BB_azc_aantal.docx (455KB)
pdf Amendement_GB/CDA/SP/D66 Raalte aantal 700.docx (263KB)
pdf Amendement_VVD/LA/BB_beeindigings_voorwaarden.docx (453KB)
pdf Amendement_VVD/LA/BB_politie_capaciteit.docx (452KB)
pdf Amendement_VVD/LA/BB_terugkerende_gelden.docx (452KB)
pdf Amendement_VVD/LA/BB_tijdsduur.docx (453KB)
pdf Amendement_VVD/BB_voorzieningen.docx (444KB)
pdf Amendement BB/D66 fietstunnel def.docx (474KB)
pdf Motie D66 vestiging asielzoekerscentrum in Raalte onderwerp De Voorde.docx (300KB)
7.
Vaststellen raadsvoorstel Archiefverordening gemeente Raalte 2016 (hamerstuk)
De invoering van de Wet revitalisering generiek toezicht heeft consequenties voor het interbestuurlijk toezicht op de informatievoorziening. In de wet is geregeld dat enkele taken die voorheen bij de provincie belegd waren, nu zijn belegd bij de gemeente. Eén van deze taken is de verantwoording over het gevoerde informatiebeheer. Door deze verandering is een aanpassing van de Archiefverordening noodzakelijk. De raad wordt voorgesteld hiertoe de Archiefverordening gemeente Raalte 2016 vast te stellen.
8.
Vaststellen raadsvoorstel bestemmingsplan Luttenberg, Maria-Oord (hamerstuk)
Stichting LuttenbergWoont heeft een plan ontwikkeld om de locatie Maria-Oord in Luttenberg te herontwikkelen tot een moderne duurzame woonlocatie voor senioren uit Luttenberg. Het huidige pand is beeldbepalend en wordt om die reden behouden. Het pand zal worden verbouwd tot 11 huurappartementen voor senioren, al dan niet met een zorgvraag. Ook komt er een zorg-welzijn steunpunt in het gebouw. Achter het bestaande pand komt een nieuw gebouw met 8 koopappartementen. Het hele buitenterrein wordt heringericht. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken heeft het ontwerpbestemmingsplan daartoe 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
9
Vaststellen raadsvoorstel ontheffing verhuisplicht wethouder Hiemstra (bespreekstuk)
De gemeentewet schrijft voor dat een wethouder in de gemeente moet wonen waar hij wethouder is. De gemeenteraad kan daar ontheffing voor verlenen. Bij zijn benoeming heeft wethouder Hiemstra aangegeven tot het einde van zijn ambtstermijn gebruik te willen maken van de ontheffingsmogelijkheid van het woonplaatsvereiste. Voorgesteld wordt om de ontheffing met één jaar te verlengen.
10
Vaststellen raadsvoorstel De Raad op Pad in Broekland (bespreekstuk)
Op 12 april heeft de gemeenteraad een bezoek gebracht aan Broekland. Inwoners konden in een pitch aangeven wat zij voor hun dorp belangrijk vinden. De gemeenteraad bespreekt hoe de gemeente verder gaat met de ingebrachte voorstellen.

11
Rondvraag
12
Sluiting