link naar deze pagina

Agendacommissie - 30 mei 2022

Locatie: Groot Zwaaftink
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Mededelingen
4
Ingekomen stukken
Bijgaand een brief van een inwoner. Voorgesteld wordt bijgaande brief te behandelen in de rond de tafel van 16 juni dan wel raadsvergadering van 23 juni zodat elke fractie de beantwoording op zich kan nemen of een korte beantwoordingsbrief voor te bereiden met een verwijzing naar de eerder toegezonden brief.
5
Besluitenlijst van de vergadering van 9 mei 2022
6
Openstaande actiepunten agendacommissie per 25-5-2022
7
Terugblik rond-de-tafelgesprek 19 mei 2022
8
Voorziene uitlevering ICT voorzieningen op 2 juni
Mondelinge toelichting door de griffier
9
Voorstel tot vaststelling agenda raadsvergadering van 2 juni 2022
9.a
Vaststellen coalitie akkoord (bespreekstuk)
9.b
Benoeming wethouders (bespreekstuk)
9.c
Afscheid oud wethouders
10
Voorstel tot vaststelling agenda raadsvergadering van 9 juni 2022
10.a
Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beƫdiging nieuwe leden gemeenteraad (bespreekstuk, stukkenset volgt)
10.b
Raadsvoorstel bestemmingsplan buitengebied, omgeving Boetelerveld 3, Raamsweg 8, De Jongstraat 16 en Pleegsterdijk 27 (hamerstuk)
Voorliggend bestemmingsplan bestaat o.a. uit het stoppen van een intensieve agrarische bedrijf en het slopen van circa 3.700 m2 aan landschapsontsierende bebouwing aan de Boetelerveldweg 3, het omzetten van de bedrijfswoning naar een reguliere woning en het realiseren van een bijgebouw van 200 m2 aan de Boetelerveldweg 3. Daarnaast wordt met voorliggend plan het realiseren van twee compensatiewoningen in het kader van Rood voor Rood mogelijk gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen en er zijn gedurende die periode geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het plan vast te stellen.
10.c
Vaststellen vrijstellen van leges evenementen 2022 (hamerstuk)
Gedurende de coronacrisis had de evenementensector te maken met zware coronamaatregelen. Twee jaren lang konden er weinig evenementen doorgang vinden. Sinds de versoepeling van 25 februari 2022 is het evenementenseizoen 2022 volop van start gegaan. Om de evenementensector een duwtje in de rug te geven en te ondersteunen wordt de raad voorgesteld af te zien van het heffen van leges voor het aanvragen van evenementenvergunningen in 2022 en legesverordening te wijzigen om dit mogelijk te maken.
10.d
Vaststellen diverse benoemingen (bespreekstuk)
10.e
Vaststellen Raalte werkt! Visie op werk, re-integratie en participatie (bespreekstuk, stukkenset volgt)
11
Voorstel tot vaststelling agenda rond-de-tafelgesprek van 16 juni 2022
11.a
Beeldvormende sessie Ontwikkelingen Buitengebied Raalte/Salland (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
11.b
Memo startbijeenkomst raad statuut (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
12
Voorstel tot vaststelling agenda raadsvergadering van 23 juni 2022
12.a
Vaststellen jaarrekening 2021 (bespreekstuk)
13
Lange Termijn Agenda
13.a
Memo planning- en controlcyclus
13.b
Centrumbezoek Raalte en Heino 17 juni
13.c
Agenda inwerkprogramma instrumenten van de raad en kennismaking rekenkamercommissie 22 juni
14
Lijst van Bestuurlijke Toezeggingen
15
Rondvraag
16
Sluiting