link naar deze pagina

Rekeningcommissie - 11 juni 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. A. van der Wilt
Toelichting: Voorafgaand aan de rekeningcommissie is er om 18.30 uur een technisch beraad in de raadzaal.

Vanwege de corona-maatregelen wordt de vergadering gehouden zonder publiek.

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Mededelingen:
3.a
Stand van zaken digitalisering documenten P&C-cyclus
4
Vaststellen besluitenlijst vergadering d.d. 6 februari 2020
5
Ingekomen stukken:
5.a
Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht Raalte 2020
5.b
Regeling misstanden
Afspraak uit vorige vergadering
5.c
Integraal fraudepreventieplan sociaal domein
Afspraak uit vorige vergadering
6
Overleg accountant:
6.a
Jaarrekening 2019
6.b
Boardletter 2019 gemeente Raalte
6.c
Frauderisicoanalyse 2019 gemeente Raalte def
6.d
Stand van zaken vennootschapsbelasting
7
PM-posten in begroting
Afspraak uit vorige vergadering
8
Rondvraag
9
Sluiting