link naar deze pagina

Raadsvergadering - 22 december 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 10 november 2016
4
Interpellaties
5
Inlichtingen college
6
Vaststelling Bestemmingsplan voormalige Mariaschool Heino (hamerstuk)
De voormalige Mariaschoollocatie en bijbehorende gronden in Heino zijn in 2015 verkocht door de gemeente Raalte. De nieuwe eigenaar heeft in overleg met de gemeente een plan ontwikkeld om twee woningen te realiseren in de voormalige school, en op het achterterrein vier tweekappers en een vrijstaande woning.
7
Vaststelling Verordening heffing en invordering ozb 2017 (hamerstuk)
De in de begroting 2017 geraamde opbrengst onroerende zaakbelastingen (ozb) vormt de basis voor de berekening van de tarieven ozb voor het jaar 2017. De gemeente stelt jaarlijks de waarde van alle woningen vast. De optelsom van de waarde van alle individuele woningen is de totale waarde van alle woningen in de gemeente. Vervolgens wordt vastgesteld hoe hoog het percentage van dat bedrag is dat overeenkomt met de gewenste opbrengst van de OZB. Op basis daarvan worden de tarieven berekend.
8
Vaststelling Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening (hamerstuk)
In 2015 en 2016 heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten wijzigingen aangebracht in haar model Algemene Plaatselijke Verordening. Voorgesteld wordt om deze wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Raalte (hierna: de APV) te verwerken. Daarbij wordt voorgesteld om enkele wijzigingen aan te brengen om de APV meer 'werkbaar' te maken, gewijzigde inzichten te verwerken en achterstallig onderhoud te plegen. Wijzigingen vinden bijvoorbeeld plaats op het gebied van openbare orde en veiligheid (onder andere het verruimen van de mogelijkheden voor cameratoezicht en het verruimen van de termijn van bewaring van opgekochte tweedehands goederen) en evenementen (mogelijkheid tot aanwijzen van melding- en vergunningsvrije evenementen).
Het raadsvoorstel m.b.t. de APV wordt nog aangevuld met een extra beslispunt om ook de legesverordening in overeenstemming te brengen.
9
Vaststelling afschaffen betaald parkeren (bespreekstuk)
Op 31 maart 2016 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen met betrekking tot het parkeerbeleid in Raalte. Met deze motie werd het college verzocht om opnieuw met het Raalter Ondernemers Verbond (ROV) in overleg te gaan over het parkeerbeleid en te komen tot een voorstel hierover. Kaders hierbij waren regulering van parkeren en een substantiële bijdrage van ondernemers indien betaald parkeren afgeschaft wordt.
De gesprekken met een delegatie van het ROV/de centrumondernemers hebben geleid tot een onderhandelingsresultaat. Op basis daarvan stelt het college de gemeenteraad voor om over te gaan tot afschaffing van betaald parkeren in Raalte.
10
Vaststelling Initiatief voorstel D66 Burgerraadsleden (bespreekstuk)
Tegenwoordig maken veel gemeenten gebruik van burgerraadsleden. Burgerraadsleden zijn niet-gekozen vertegenwoordigers van fracties. Enkele andere in Nederland gebruikte termen voor burgerraadsleden zijn: ‘burger raadsleden in raadspleinsessies’, ‘duo burgerlidmaatschap’, ‘duoraadsleden’, ‘burger niet-raadslid’ en ‘schaduwraadslid’. Door gebruik te maken van burgerraadsleden worden fracties niet alleen ontlast; er ontstaat ook een mogelijkheid om meer geïnteresseerde inwoners te betrekken bij de lokale politiek. Na overleg met de andere fracties wil D66 Raalte, bij wijze van experiment, het systeem van burgerraadsleden invoeren. De experimenteerperiode loopt tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Op basis van een evaluatie zal worden bezien of het fenomeen van burgerraadsleden definitief kan worden ingevoerd tijdens de volgende raadsperiode 2018 – 2022.
11
Uitvoering motie verbranden snoeihout (bespreekstuk)
In de vergadering van 25 februari 2016 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen een constructie op te stellen die het mogelijk maakt om met Pasen en in de snoeimaanden maart en november snoeihout te verbranden, waarbij, bij voorkeur door middel van een algemene ontheffing, duidelijke randvoorwaarden en slechts een (online) melding geen of minimale kosten worden gemaakt. Het college heeft in een memo aan de raad aangegeven dat de gevraagde constructie niet mogelijk is. Op verzoek van de fractie BurgerBelangen is dit onderwerp geagendeerd.
12
Rondvraag
13
Sluiting