link naar deze pagina

Agendacommissie - 2 november 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema
Toelichting: Vanwege de corona-maatregelen wordt de vergadering gehouden zonder publiek.

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Mededelingen
4
Ingekomen stukken
5
Besluitenlijst van de vergadering van 5 oktober 2020
6
Actielijst van de vergadering van 5 oktober 2020
7
Terugblik vorige rond-de-tafelgesprekken van 8 en 29 oktober, raadsvergaderingen van 8 en 29 oktober
8
Memo agendacommissie aanbod bijpraten Omgevingswet
9
Voorstel tot vaststelling agenda rond-de-tafelgesprek van 19 november 2020
9.1
Agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
9.a
Raadsvoorstel deelnemen aan het vervolg van het experiment centraal tellen (door agendacommissie voorgesteld als hamerstuk)
9.b
Raadsvoorstel bestemmingsplan Heinoseweg 15 / Raalterstraat 66 (door agendacommissie voorgesteld als hamerstuk)
9.c
Raadsvoorstel Economische Agenda (door agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
9.d
Raadsvoorstel Omgevingsvisie 'Horizon gemeente Raalte 2040' (door agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
10
Voorstel tot vaststelling agenda raadsvergadering van 26 november 2020
11
Vergaderen tijdens corona
11.a
Indeling raadzaal
11.b
Afspraken digitaal vergaderen
12
Afrekening budgetten fractieondersteuning 2019
13
Vergaderschema 2021
14
Memo verbouwing boerderij Strunk
15
Memo IHP
16
Volgende agendacommissie: voorstel 23 november in verband met tijdige planning vergaderingen van december
17
Lange Termijn Agenda
18
Lijst van Bestuurlijke Toezeggingen
19
Rondvraag
20
Sluiting