link naar deze pagina

Raadsvergadering - 28 januari 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 17 december 2015
4
Interpellaties
5
Inlichtingen college
6.
Vaststellen toekomstbestendig maken van het Trefpunt in Laag Zuthem (hamerstuk)
De inwoners van Laag Zuthem zijn in belangrijke mate aangewezen op voorzieningen in het dorp Heino of gericht op Zwolle. Laag Zuthem heeft sinds 1 januari 2015 weer een dorpswinkel en een ruilbibliotheek. Beide zijn gevestigd in het Trefpunt. Dorpshuis het Trefpunt is de enige algemene ontmoetingsplek in het dorp. Er is ruim 30 jaar nauwelijks geïnvesteerd in dorpshuis het Trefpunt. Daarom is het nu tijd voor een grondige renovatie zodat dorpshuis het Trefpunt in deze veranderende tijden weer 30 jaar verder kan. De afgelopen periode heeft het bestuur van Stichting Trefpunt, in nauw overleg met Plaatselijk Belang, gewerkt aan het renovatieplan dat nu voorligt. De totale investeringskosten bedragen € 451.412,--. Om de benodigde renovatie mogelijk te maken vraagt de Stichting financiële ondersteuning ter hoogte van € 310.000,-- van de gemeente Raalte.
7.
Vaststellen bestemmingsplan twee nieuwe landgoederen aan de Twentseweg bij Heino (hamerstuk)
De Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft enkele jaren geleden het erf Twentseweg 8-10 inclusief bijbehorende gronden aangekocht. Op dat moment zijn er gesprekken gestart voor de realisatie van twee nieuwe landgoederen en het landschappelijk inpassen van het erf Twentseweg 8-10.
Het bestemmingsplan Buitengebied beschrijft mogelijkheden voor nieuwe landgoederen en deze ontwikkeling past binnen deze beschrijving.
8.
Vaststellen grens bebouwde kom Boswet (hamerstuk)
De regelgeving t.b.v. het vellen van houtopstanden is vastgelegd in de Boswet en de APV. De Boswet, onlangs gewijzigd, is van toepassing in het buitengebied voor bepaalde houtopstanden. Gebleken is dat wij niet beschikken over een geldig besluit waarbij de grenzen bebouwde kom Boswet, ex. Artikel 1 lid 5 van de Boswet zijn vastgelegd. De raad wordt voorgesteld deze grenzen vast te stellen.
9.
Vaststellen beleidsplan 'Licht in de openbare ruimte' (hamerstuk)
Er is nieuw beleid ontwikkeld onder de titel “Bewust verlichten”. Doel van het beleid is het voorkomen van lichthinder, het beperken van lichtvervuiling en het besparen van energie op basis van de visie “Donker waar mogelijk, licht waar nodig”. Om dit te bereiken worden maatregelen voorgesteld die betrekking hebben op de gemeentelijke openbare verlichting en overige lichtbronnen. Dit beleid sluit nauw aan bij de visie op de openbare ruimte (IVOR) en het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.
10.
Vaststellen bestemmingsplan Berkendijk 4 en 13a, correctieve herziening (bespreekstuk)
Op 29 september 2011 is het bestemmingsplan Berkendijk 4 te Heino door de gemeenteraad vastgesteld. In het onderzoek naar de afhandeling van een ingekomen planschadeverzoek heeft de planschadecommissie geadviseerd om onderdelen van het bestemmingsplan te wijzigen.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn drie zienswijzen ingediend. Daarnaast is met één reclamant overleg gevoerd. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de verplichte landschappelijke inpassing voor het perceel Berkendijk 4. De zienswijzen zijn in concept beantwoord en voorgesteld wordt enkele punten over te nemen en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
11.
Vaststellen verordening maatschappelijke participatiebijdrage (bespreekstuk)
In het beleidsplan minimabeleid 2015-2017 is aangegeven dat de doelgroep voor de maatschappelijke participatiebijdrage bestaat uit huishoudens tot 110% van de inkomensnorm en personen in een schuldsituatie. Met het vaststellen van deze verordening wordt de doelgroep voor de maatschappelijke participatiebijdrage juridisch vastgelegd.
12.
Vaststellen kaders openbare laadinfrastructuur (bespreekstuk)
Om Raalte in 2050 energieneutraal te krijgen is een mix van maatregelen nodig. Het faciliteren van elektrisch rijden is daar één van. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met een aantal kaders ten aanzien van het reguleren en faciliteren van openbare oplaadpalen. Voorgesteld wordt om als uitgangspunt te hanteren dat de gemeente niet zelf investeert in oplaadpalen en ze ook niet gaat exploiteren en onderhouden, maar wel de locaties reguleert en aanvragen faciliteert. Een en ander wordt uitgewerkt in beleidsregels, waaraan marktpartijen zich moeten conformeren en waaraan de aangevraagde locaties voor een oplaadpaal worden getoetst.
13.
Vaststellen pilot wasbare luiers (bespreekstuk)
De doelstelling van het afvalbeleid is om een hergebruik percentage van 75% te realiseren van het geproduceerde huishoudelijke afval in 2020. Op basis van de eerste halfjaarcijfers van 2015 komt het hergebruikspercentage dit jaar uit op 67%. Aanvullende maatregelen zijn nodig om het hergebruikpercentage te verhogen.
De sorteeranalyse 2014 tonen aan dat ongeveer 17% van het huishoudelijke restafval uit wegwerpluiers bestaat. In dit raadsvoorstel wordt gevraagd een eenmalig krediet beschikbaar te stellen om een pilot uit te voeren met het doel om het gebruik van wasbare luiers te stimuleren, zodat het percentage wegwerpluiers in het huishoudelijk afval afneemt.
14
Rondvraag
15
Sluiting