link naar deze pagina

Twiske-Waterland vergadering AB openbaar - 11 mei 2022

Locatie: Gemeentehuis Zaanstad, Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam
Aanvang: 12:30
Eindtijd: 14:30
Voorzitter: Mevrouw S. Groenewoud
Toelichting: 5 mei: nazendingen bij agendapunt 3b en 11a toegevoegd, alsmede een aangepaste agenda
Algemene documenten:

0.1
OPENING EN VASTSTELLING AGENDA AB
0.2
VORIGE VERGADERINGEN
0.2.a
verslag AB TW 2 december 2021
0.2.b
mededeling highlights en acties n.a.v. het voorzittersoverleg d.d. 2 februari 2022
0.3
LIJST INGEKOMEN STUKKEN (ter kennisname)
0.3.a
lijst ingekomen stukken
0.3.b
voorstel reactie op de ontvangen zienswijzen kadernota 2023
0.4
VISIE EN UITVOERINGSPROGRAMMA
0.4.a
voorstel investeringsstrategie uitvoeringsprogramma
0.4.b
voorstel heropening en beheeroverdracht Schanszichtpad
0.4.c
mededeling oplevering ecologisch beheerplan Het Twiske
0.4.d
mededeling stand van zaken Recreatief Grid
0.5
GEBIEDSONTWIKKELING NATUUR EN RECREATIE
0.5.a
voorstel budgetaanvraag en stand van zaken en uitgifte De Marsen
0.5.b
mededeling congres recreatie en toerisme Laag-Holland
0.5.c
mededeling voortgang recreatiemonitor (RNH) en bestemmingsmanagement (PNH)
0.5.d
mededeling Geen verlenging meerjarenovereenkomst Welcome to the Future
0.6
CONTRACTBEHEER
0.6.a
voorstel erfpachtcontracten SBB
0.7
MEERJARENBEHEER
0.7.a
voorstel intensivering beheer in Het Twiske
0.7.b
mededeling stormschade Dudley, Eunice en Franklin
0.8
ORGANISATIE (waaronder schapsoverstijgende zaken)
0.8.a
mededeling wetswijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen
0.8.b
mededeling Wet Open Overheid
0.8.c
mededeling geweldsmiddelen boswachters
0.8.d
voorstel Dienstverleningsovereenkomst
0.9
PLANNING & CONTROL
0.9.a
mededeling tarieven RNH
0.9.b
mededeling begroting RNH 2022
0.10
ACTUALITEITEN (mondeling)
0.10.a
collegevorming en overdrachtsdossier
0.10.b
raads- en statenledentour Twiske-Waterland 3 juni: bezoek opbouw Lentekabinet met een afsluitende fietstocht in Het Twiske
0.10.c
afsluiting bestuursperiode
0.11
BESTUURSMEDEDELING VOOR RADEN EN STATEN NA AB
0.11.a
bestuursmededeling voor raden en staten na AB
0.12
RONDVRAAG
0.13
SLUITING