link naar deze pagina

Spaarnwoude openbare vergadering AB - 7 mei 2020

Locatie: Via video - MS Teams
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 11:20
Voorzitter: De heer B. Diepstraten
Toelichting: Toevoeging na vergadering:
Vastgesteld verslag van deze vergadering.
De in deze vergadering genomen besluiten.
Bundel:
pdf Agendabundel (111.7MB)
Algemene documenten:

01
Opening en vaststelling agenda
02
Conceptverslag openbare vergadering AB 12 december 2019 (ter vaststelling)
03
Ingekomen stukken (ter kennisname)
04
VISIE EN UITVOERINGSPROGRAMMA
04.a
Voorstel Vaststelling visie Spaarnwoude Park 2040 (besluitvormend)
04.b
Voorstel Vaststelling Uitvoeringsprogramma "Spaarnwoude Park 2040" 2021 t/m 2024 (besluitvormend)
05
GEBIEDSONTWIKKELING NATUUR EN RECREATIE
05.a
Voorstel SPW Fort benoorden Spaardam en munitiecomplex (besluitvormend)
05.b
Mededeling SPW Action Valley, deelgebied 4a (ter kennisname)
05.c
Voorstel SPW Principe akkoord boerderij Oedipus Houtrak (besluitvormend)
05.d
Voorstel SPW Inrichten van een pilot & camperplaatsen op het terrein van de Haarlemse Jachtclub (Schoteroog) (besluitvormend)
05.e
Mededeling SPW Vastlopen herontwikkeling Noord-Akendam (ter kennisname)
05.f
Mededeling SPW Scenario's project Verplaatsing Veerpont De Opstapper (ter kennisname)
05.g
Mededeling SPW Voortgang ontwikkeling horecaonderneming Veerplas (ter kennisname)
06
CONTRACTBEHEER
06.a
Mededeling SPW Voortgang herziening erfpachtcontracten Lieoever (ter kennisname)
06.b
Besluit DB SPW Aan- en verkoop ondererfpacht jongveestal locatie Vinkebrug 4 Halfweg (ter kennisname)
06.c
Besluit DB SPW Uitgifte in ondererfpacht tuin en water achter Rottewegje 3 Haarlemmerliede (ter kennisname)
06.d
Besluit DB SPW Uitgifte in ondererfpacht perceel grond aan de Heuvelweg Velsen-Zuid (ter kennisname)
06.e
Besluit DB SGP Vestiging opstalrecht door Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap van Rijnland voor aanleg elektrakabel op de evenementenlocatie De Groene Weelde (ter kennisname)
06.f
Besluit DB SMG Vestiging opstalrecht en erfdienstbaarheid Carré Zuid (ter kennisname)
06.g
Besluit DB SMG Vestiging opstalrecht en erfdienstbaarheid in Vijfhuizen (ter kennisname)
07
MEERJARENBEHEER
07.a
Mededeling SPW SAIL 2020 (is vervallen wegens corona maatregelen)
07.b
Mededeling AB Overzicht gepland groot onderhoud 2020 (ter kennisname)
08
ORGANISATIE (WAARONDER SCHAPSOVERSTIJGENDE ZAKEN)
08.a
Terugkoppeling Voorzittersoverleg recreatieschappen/RNH 29 januari 2020
09
PLANNING EN CONTROL
09.a
Voorstel Nota activeren, waarderen en afschrijven (besluitvormend)
09.b
Voorstel Nota reserves en voorzieningen (besluitvormend)
09.c
Voorstel Verordening financieel beheer (besluitvormend)
09.d
Voorstel Contractverlenging RNH (besluitvormend)
10
ACTUALITEIT
10.a
Mededeling Corona maatregelen in recreatiegebieden (ter kennisname)
11
Bestuursmededeling voor raden en Staten na AB vergadering
12
Rondvraag
13
Sluiting